تعبیر خواب بنفشه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بنفشه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بنفشه

 

محمد بن سیرین می گوید :

بنفشه در خواب به وقت خود ، دلیل که از زنی یا کنیزکی چیزی بدو رسد ، یا او را فرزندی آید . اگر آن را از درخت جدا بیند، دلیل که غم و اندوه خورد .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر زنی ببیند بنفشه از درخت بکند و به شوهر خویش داد ، دلیل که شوهر او را طلاق دهد . اگر ببیند کسی دسته بنفشه بدو داد ، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد .

 

جابر مغربی می گوید :

درخت بنفشه در خواب کنیزکی است بدخوی و ناسازگار

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بنفشه در خواب مرد ، زن است و ناکامی برای زن ، غم است و جدایی و این مطلقا با رنگ بنفش و تیره این گل زیبا ارتباط می یابد و در عین حال زیبایی اش و تعادلی که پروردگار خالق جهان در ترکیب اجزا و رنگ های تشکیل دهنده آن به کار گرفته است که بی تردید ظرافت و زیبایی زن را دارد . اگر کسی در خواب فقط بنفشه ببیند (اعم از خوشه ای یا بنفشه جوی که بوته کوتاه دارد) نشان آن است که زنی سر راهش قرار می گیرد . اگر جوان است عاشق می شود و اگر عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می کند سودی می برد . برخی از معبران نوشته اند که بیننده خواب گل بنفشه صاحب فرزندی می شود و اگر یک زن گل بنفشه در خواب ببیند دختری می آورد که آن دختر در تمام شئون با او رقابت خواهد کرد . اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته یا درخت جدا می کند خواب او گویای غمی است نزدیک که عامل آن یک زن است چه بیننده خواب زن باشد چه مرد . اگر زنی ببیند که گل بنفشه را از شاخه یا بوته جدا می کند و به شوهرش می دهد بین آن ها جدایی می افتد که این جدایی می تواند هم یک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدی تر یک طلاق و متارکه . گرفتن گل بنفشه از دیگران اندوهی است که دهنده گل به بیننده خواب هدیه می کند و همراه می آورد . دیدن بنفشه جوی (بنفشه بهاری که بوته کوتاه دارد) زنی است که با همه چشمانش مراقب بیننده خواب است و بنفشه درختی ، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد .

 

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن گل بنقشه : خوشبختی در عشق

بو کردن بنفشه : با فروتنی خود دوستیه کسی را جلب خواهید کرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *