تعبیر خواب بلوط

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بلوط » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بلوط

 

محمد بن سیرین می گوید :

دیدن بلوط در خواب ، روزی حلال است ، به قدر آن که خورده بود . اگر ببیند در خانه وی انبانهای بلوط بود ، دلیل که مال و نعمت بسیار او را در آن سال حاصل شود ، چون بداند که آن بلوط ملک وی است . اگر بلوط در خانه دیگران بود ، دلیل که مردمان پیش او امانت ها نهند .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

دیدن بلوط در خواب بر سه وجه است

اول : روزی حلال

دوم : منفعت

سوم : معیشت نیکو

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بلوط را می شناسید که میوه ای است از یک درخت تناور و پر ریشه و پر شاخ و برگ که عمری دراز دارد و چند نسل می توانند از برگ و بر آن استفاده کنند . این میوه خشک در خواب مال و نعمت تعبیر شده اما به نظر من علاوه بر مال و نعمت کامجوئی دشوار است از آن نوع کامجوئی و کامروائی ها که به ناخشنودی و تلخی می انجامد . اگر بیننده خواب مصرف کننده معمولی بلوط باشد خواب او چندان قابل تفسیر و تعبیر نسیت زیرا با اندیشه های روزانه او کلی فرق ندارد و چه بسا که می تواند دنباله فکر و خیال روزانه او باشد اما اگر بیننده خواب مصرف کننده بلوط نباشد و به ندرت بلوط را می بیند یا فقط نامش را در کتاب ها و نوشته ها می خواند خواب او گویای خیلی چیزها است از جمله همان کامجوئی دشوار . برای خوردن مغز بلوط باید پوست ضخیم و سفت آن را شکست ، تازه مغز آن صرف نظر از داشتن مواد سرشار از چربی و پروتئین و ویتامین ها چندان خوشمزه و اشتها انگیز نیست مگر برای آن ها که به خوردنش عادت دارند یا غذای منحصرشان می باشد . این معنی همان کامجوئی دشوار را می رساند . به دنبال چیزی می روید که رسیدن به آن دشوار است و تازه وقتی رسیدید از آن همه کوشش و پیگیری نادم می گردید و احساس خستگی بی سود می کنید . با توجه به این مطلب دیدن بلوط در خواب نوید مال و نعمت است . اگر بلوط می خورید نفعی عایدتان می شود و سودی می برید . اگر کاسب هستید در کسب سود می برید و چنانچه اداری و کارمند هستید در کار مربوط به خودتان ترقی می کنید و به جاه و مقام می رسید . اگر به جایی در خواب رسیدید که دیدید مقداری بلوط روی زمین پراکنده شده ، موردی پیش می آید که با وضع شوریده مالی روبه رو می شوید . ممکن است به شما تعلق نداشته باشد اما تدبیر و تنظیم کار را از شما می خواهند . چنانچه در خواب دیدید که در خانه خودتان درخت بلوط روئیده مال دار می شوید و احتمالا یکی از فرزندان یا برادران و خواهران شما به طور کلی آن ها که با شما از یک ریشه و پیوند هستند ، مثل آن درخت تناور و پربار می شود که شما از آن بهره مند می گردید و در سایه اش به تنعم و رفاه می رسید . اگر بلوط بسیار یا اندک دیدید که به شما تعلق نداشت و در خواب احساس کردید که مال شما نیست کسی چیزی نزد شما امانت می نهد و این چیز بیشتر می تواند پول باشد . دور ریختن بلوط یا کندن درخت آن از ریشه خوب نیست و بیننده چنین خوابی باید منتظر یک زیان مالی بزرگ باشد .

 

لیلا برایت مى ‏گوید :

اگر خواب ببینید که در جستجوى درخت بلوط هستید ، بیانگر آن است که براى رهایى از مشکلات ، کوشش زیادى مى ‏کنید . اگر در خواب ببینید که از درخت بلوط مى ‏افتید ، نشانه‏ ى آن است که فرصت خوبى را از دست مى ‏دهید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.