تعبیر خواب بلور

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بلور » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بلور

 

بلور در خواب ، زنی بی اصل است . اگر ببیند بلور داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که زنی بی اصل به زنی بخواهد . اگر ببیند بلور داشت و ضایع شد ، دلیل که زن را طلاق دهد یا از او غایب شود . اگر ببیند بلور سیاه داشت ، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند بلور می فروخت ، دلیل که دلالگی زنان بی اصل نماید . اگر ببیند بعضی از بلور که می فروخت سوراخ نداشت و بعضی سوراخ داشت ، دلیل که دلالگی دختران دوشیزه و زنان بیوه بی اصل کند .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانه فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی

۲ـ اگر زنی خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلی ها با بلور تزیین شده اند علامت آن است که می فهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش ندارند . اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببیند ، نشانه آن است که آنها نیز درخور دوستی با او نیستند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.