تعبیر خواب بلغم

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بلغم » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بلغم

 

محمد بن سیرین می گوید :

بلغم در خواب ، مالی است که به وجه صلاح ، آن مال را نفقه کند . اگر کسی به خواب دید که بلغم به جایگاهی جرگه انداخت ، تاویلش به خلاف این است . اگر ببیند بلغم سفید از گلو برانداخت به جای پاکیزه ، دلیل که مال به وجه صلاح نفقه کند .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر بیماری ببیند بلغم را برافکند ، دلیل که از بیماری شفا یابد . اگر ببیند بلغم سیاه برافکند ، دلیل بر غم و اندوه است . اگر ببیند بلغم خون آلود است ، دلیل که از مال وی چیزی نقصان شود . اگر ببیند بلغم به درون خانه انداخت ، دلیل که مال بر بیگانگان نفقه کند . اگر ببیند بلغم در مسجد افکند ، دلیل که مال نه به وجه صلاح بر بیگانگان نفقه نماید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.