تعبیر خواب بلبل

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بلبل » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بلبل

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

بلبل در خواب دیدن ، فرزند کوچک و غلام است و آواز او به خواب ، کلام خوش و سخن لطیف است . اگر ببیند بلبلی بپرید ، دلیل که فرزند یا غلام او ضایع گردد . اگر ببیند بلبل در دست او بمرد ، دلیل که فرزند یا غلامش بمیرد .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند بلبلان بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن غلامان بخرد . اگر ببیند بلبلان را بکشت و از گوشت آنها بخورد ، دلیل که از غلامان میراث یابد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

معبران اسلامی ما نوشته اند که بلبل در خواب فرزند است آن هم فرزند پسر ولی خانم آیتانوس معتقد بود که بلبل گران بها ترین و ارزنده ترین چیزی است که بیننده خواب به آن دل بستگی و پیوند عاطفی دارد . چنانچه در خواب ببینید که بلبلی دارید و این بلبل در قفس می خواند و از این چوب روی چوب دیگر می جهد صاحب فرزند پسر خواهید شد . اگر صدای بلبل را در خواب می شنوید لیکن خود بلبل را نمی بینید و نمی دانید آن صدا از کجا به گوش می رسد بی تردید خبری خوش به شما می رسد . چنانچه در عالم خواب کسی بلبلی به شما هدیه داد نیرنگ می خورید و اگر آن شخص هدیه دهنده چهره آشنا داشت کسی در خانواده به شما دروغ می گوید . روی هم رفته دیدن بلبل در خواب بد نیست .

 

هانس کورت مى‏ گوید :

مشاهده‏ ى بلبل در خواب ، بیانگر داشتن زندگى آرام و موفق است . شنیدن صداى دل نو از بلبل در خواب ، بیانگر داشتن زندگى خوب و رسیدن به مقام ‏هاى بالاى اجتماع است . اگر خواب ببینید که در باغى هستید و یک بلبل مى ‏گیرید ، نشانه ‏ى آن است که با افراد ثروتمندى همنشین مى ‏شوید .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر در خواب صدای موزون و چهچهه بلبل را بشنوید ، نشانه زندگی در محیط هایی سالم و دلپذیر است و همچنین کسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی .

۲ـ دیدن بلبل در خواب ، علامت پیروزی و سعادت است .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :  

خواب بلبل : معشوقتان همین جا شما را رها می کند .

به صدای بلبل در شب گوش می دهید : یک دوره بسیار خوب شروع می شود .

تعدادی بلبل چهچهه می زنند : اگر بیمار باشید سلامتی کامل خود را باز می یابید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.