تعبیر خواب بط

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بط » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بط

 

محمد بن سیرین می گوید :

بط در خواب دیدن مال و نعمت است که بدو رسد ، به قدر آن که دیده بود ، خاصه که در خانه و ملک خود دیده باشد . اگر ببیند که بطان بسیار در سرایا در کوچه او جمع شدند و بانگ همی داشتند ، دلیل که در آن موضع مصیبت افتد . اگر ببیند که با وی سخن گفتند ، دلیل بود به سبب زنی توانگر سفر کند و در آن سفر حرمت و منفعت یابد .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

بط در خواب مردی است بزرگ از اهل بیت با مال و حشم بسیار . اگر ببیند از اندام بط چیزی یافت ، دلیل که از مردی بدین صفت که گفته شد چیزی یابد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

بط سفید در خواب مال است یا زن توانگر ، و بط سیاه در خواب کنیزک است . اگر ببیند که بط بکشت و از گوشت وی بخورد ، دلیل که مال زن به میراث ستاند و هزینه کند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.