تعبیر خواب بساط

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بساط » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بساط

 

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند که بساط پاکیزه و نو داشت و بزرگ فراخ ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود ، خاصه که گسترده بیند . اگر ببیند بساط خویش بفروخت یا به کسی بخشید ، دلیل که در مال او نقصان شود . اگر دید که بساط او بسوخت ، دلیل که روزی بر وی بسته گردد و حالش بد شود .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

دیدن بساط در خواب ، چون بزرگ و نو باشد ، بر شش وجه است

اول : عز و جاه

دوم : بزرگی و رفعت

سوم : مرتبت

چهارم : مال

پنجم : عمر دراز

ششم : ثنا به قدر بزرگی آن

اگر ببیند فروشنده بساط قیمت آن را گرفت ، تعبیرش بر خلاف موارد بالا است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.