تعبیر خواب بریان

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بریان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بریان

 

محمد بن سیرین می گوید :

بریان در خواب ، خداوند سخن است و فراخی طلب روزی و گوشت پخته به تاویل بهتر از گوشت خام است .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر کسی ببیند بریان از گوشت گوسفند خورد ، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی به دست آورد . اگر ببیند بریان از گوشت گاو خورد ، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود . اگر ببیند بره بریان همی خورد ، دلیل که او را مالی اندک حاصل شود و بعضی از معبران گفته اند : خوردن بره پخته در خواب ، دلیل بر آمدن پسری کند .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر دید سر بره بریان می خورد ، دلیل که او از مهتری منفعت رسد . اگر ببیند مرغ بریان می خورد ، دلیل که مالی از جهت زنی به مکر و حیله به دست آورد . اگر ببیند ماهی بریان شده می خورد ، دلیل که به سفر شود و به طلب عام یا صحبت مردی بزرگ بپیوندد . اگر خداوند خواب مستور بود ، ولی اگر مفسد است ، دلیل بر رنج و غم و اندوه است و دشمن . ماهی بریان کرده ، چون تازه باشد ، بهتر از شور است و ماهی بزرگ بهتر از کوچک است و دیدن بریان فروش به خواب ، مردی است که به سبب وی دیگران فراخ روزی گردند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *