تعبیر خواب برگستوان

 

برای مشاهده « تعبیر خواب برگستوان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب برگستوان

 

برگستوان : پوشش اسب

 

محمد بن سیرین می گوید :

در خواب استوار و محکم کاری است . اگر ببیند بر اسبی یا برگستوان نشسته بود ، دلیل که کار وی محکم و استوار گردد و بر دشمن ظفر یابد و خصم را قهر کند .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر ببیند اسب وی با برگستوان در میدان رزم می دوید ، دلیل که کار بر مراد و بخت و دولت او مساعد گردد . اگر ببیند بر گستوان از اسب او درافتاد یا ضایع گردید ، دلیل که نامرادی یابد و در دست خصمان مغلوب شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.