تعبیر خواب بروت

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بروت » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بروت

 

در خواب ، دلیل بر هیبت مرد کند . اگر ببیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست ، به تاویل نیکو بود و او را مضرت نرسد . اگر ببیند بروت او را وقت پیراستن از تن بپرید ، دلیل نقصان هیبت مرد است .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند بروت او دراز شده ، دلیل که او را قوت باشد . اگر ببیند کسی بروت او را بر کند ، دلیل که با کسی خصومت کند . اگر ببیند بروتش سفید شده بود ، دلیل که از کار ناکردنی بازایستد . اگر ببیند او را بروت بود ، اگر دراز بود ، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندک بود ، دلیل بر عز و جاه و مراد کند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.