تعبیر خواب برهنگی

 

برای مشاهده « تعبیر خواب برهنگی » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب برهنگی

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر در خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد ، دلیل که حج طلب کند . اگر بیننده خواب مردی مستور بود ، گناهش عفو گردد . اگر صالح نباشد ، دلیلش بد است .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود ، دلیل بر غم و اندوه است . اگر ببیند ازاری بر میان بسته ، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود .

 

جابر مغربی می گوید :

برهنگی در خواب ، محنت و رسوایی است . اما اگر عورت را پوشیده ببیند ، مرد صالح را نیکو و فاسق را بد است .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

برهنگی در خواب ، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوایی .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است . چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت . از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که برهنگی در خواب مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد و فاسق را بدی و رسوایی . زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود . اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوایی نمی آورد . اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم . اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوایی و فضاحت نجات می یابیم . دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است . لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیفتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند .

 

یوسف نبی علیه السلام می گوید :

دیدن خود را برهنه در میان مردم  با حرمت گردد .

دیدن برهنه بودن غم های او زایل شود و به مراد برسد .

برهنگی توانگری است .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر در خواب خود را برهنه ببینید ، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد .

۲ـ اگر دیگران را در خواب عریان ببینید ، نشانه آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید .

۳ـ اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید ، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذت های نامشروع دست خواهید کشید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *