تعبیر خواب برنج

 

برای مشاهده « تعبیر خواب برنج » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب برنج

 

محمد بن سیرین می گوید :

برنج دیدن در خواب ، مالی است که به رنج حاصل شود ، به قدر آن که دیده بود .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند برنج پخته همی خورد ، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکی بدو رسد . اگر ببیند برنج با گوشت پخته همی خورد ، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است . اگر ببیند برنج با دوغ پخته همی خورد ، دلیل بر اندوه کند .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

دیدن برنج در خواب بر سه وجه است

اول : مال

دوم : حاجت

سوم : خیر و منفعت که به او رسد .

 

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

برنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی است که با تلاش و زحمت و رنج و تعب به دست می آید . اگر بیننده خواب شالیکار باشد خواب او تجسمی است از اندیشه شغلی و با خواب افراد دیگر تفاوت دارد که تشخیص آن با معبر خردمند است ولی اگر بیننده شالیکار نباشد مال و توش و دارایی تعبیر می شود . برنج پخته یا دمی و کته و پلو حاجتی است که روا می شود و به بیننده خیر و نیکی می رسد . اگر بیننده خواب ببیند که برنج پخته به دیگری می دهد از جانب او خیر و نیکی به دیگری می رسد به همان اندازه که برنج پخته داده می شود . دیدن برنج پخته خوب است به خصوص اگر با شیر همراه باشد تنعم و رفاه و خرمی است در زندگی آینده بیننده خواب . دیدن برنج خوردن همراه دوغ غم و اندوه است . خوردن برنج خام تعجیل در بهره گیری از نعمتی است که حق و سهم شماست اما شتاب نشان می دهید که البته درست نیست . اگر دیدید که برنج می فروشید دیگران را در رفاه و آسایشی که دارید شریک می کنید و چنانچه دیدید که برنج می خرید در خرمی و نشاط دیگری شریک و متنعم می شوید .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ دیدن دانه های برنج در خواب ، برای تجار نشانه معاملاتی سود آور است و برای کشاورزان نشانه محصولات فراوان است .

۲ـ خوردن برنج در خواب ، نشانه رضایت از آسایش و شادمانی خانوادگی است .

۳ـ اگر خواب ببینید دانه های برنج با شن و خاک مخلوط گشته است ، نشانه آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد و از دوستان خود جدا خواهید ماند .

۴ـ اگر دختری خواب ببیند برنج می پزد ، نشانه آن است که به زودی وظایف جدیدی به عهده خواهد گرفت ، و از این طریق ثروتی گرد خواهد آورد .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید ، دلالت بر انجام کارهاى خیر دارد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *