تعبیر خواب برج

 

برای مشاهده « تعبیر خواب برج » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب برج

 

محمد بن سیرین می گوید :

دیدن حمل و اسد و قوس لشگر پادشاه است و دیدن ثور و سنبله و جدی پسر پادشاه و دیدن جوزا و میزان و دلو قاضی صاحب تدبیر پادشاه است و دیدن سرطان و عقرب و حوت ، دیدن صاحب شرط و شرابدار پادشاه است . اگر کسی حمل را به خواب دید ، با مردی محتشم او را کاری افتد و حاجت او را روا کند . اگر ثور را ببیند با مردی جاهل و نادان او را کاری افتد و حاجت او روا گردد . اگر جوزا را ببیند ، با مردی فصیح کاری افتد و حاجتش روا شود . اگر سرطان را ببیند ، او را با مردی بی اصل کاری افتد و حاجتش روا شود و بزرگی و جاه یابد. اگر سنبله را ببیند ، او را با مردی بی وفا کاری افتد و مرادش برنیاید . گر میزان را ببیند ، او را با مردی قاضی کار افتد و هر وعده که دهد وفا کند . اگرعقرب را ببیند ، او را با مردی دشمن یا زنی مفسد کاری افتد و او را زحمت رسد و غمگین گردد . اگر قوس را ببیند ، او را با مردی سالار مهتر کاری افتد و حاجت او روا شود و خلق او را دوست دارند . اگر حوت را ببیند ، او را با مردی غریب ، ساده دل ، نیک رای ، مهربان و کم سخن کاری افتد و حاجت او روا شود .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

برج شخصیت است و کسی است که مقام والا و منزلتی بزرگ دارد . تماشای برج از پائین احساس ضعف است و چنانچه از پائین به برج مرتفعی نگاه می کنید در مقابل شخصی که از شما قوی تر است احساس ضعف و ناتوانی می کنید و یارای مقابله با او را ندارید . اگر از بالای برج به پائین نگاه کردید ، گویای توفیقی است که به دست می آورید . توفیقی مهم که اهمیت آن را اندک اندک درک می کنید و به تدریج آثارش در زندگی شما آشکار می گردد . برج ویران و شکسته شخصیت خرد شده است . اگر خودتان در برج یا روی آن بودید و یا احساس کردید برج به شما تعلق دارد و آن برج شکسته و خرد شده بود شخصیت شما خرد می شود و اگر دیگری در برج شکسته بود او گرفتار مصیبتی می گردد که بیش از زیان مالی به آبروی او لطمه وارد می آید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *