تعبیر خواب بربط

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بربط » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بربط

 

محمد بن سیرین می گوید :

بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است . اگر ببیند بربط می زد ، دلیل که سخن دروغ و محال گوید و کسی را به دروغ مدح و ستایش کند . اگر ببیند شخصی پیش او بربط می زد ، دلیل که سخن محال و باطل شنود . اگر ببیند با بربط چنگ و جغانه می زد و نای بود این جمله ، دلیل بر غم و مصیبت کند که به اهل آن موضع رسد . اگر ببیند بربط او بشکست یا بیفکند ، دلیل که از دروغ و باطل گفتن توبه کند . اگر ببیند بیمار است و بربط می زد ، دلیل بر مرگ او کند .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند بربط او استادوار می زد و او بربط زدن نداند ، اگر بیننده خواب عالم است ، دلیل که مردمان را علم و بیان نیکو گوید و باشد که این هر سه علم را بداند . اول : تفسیر . دوم : فقه . سوم : قصص . اگر بیننده آن خواب جاهل است ، کاری کند که از آن شغل او را از مردم ملامت رسد . اگر ببیند آواز بربط می شنید ، دلیل که خبر زنی بزرگ شنود و با آن زن وی را دوستی افتد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.