تعبیر خواب بخور کردن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بخور کردن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بخور کردن

 

محمد بن سیرین می گوید :

بخور کردن به خواب مال است از مردی بزرگوار ، اگر ببیند از بوهای خوش چیزی بخور کرد ، دلیل که به قدر آن از مردی مال حاصل شود .

 

جابر مغربی می گوید :

بخوری که خوشبوی بود بیننده را خیر و منفعت بیشتر است . اگر بخور خوشبوی نبود ، خداوند خواب را تاویلش به خلاف این است .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

تاویل بخور کردن بر سه وجه است

اول : مال بسیار

دوم : زندگى با آسایش و خوشى

سوم : نام نیکو

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

در زندگی امروز ما کمتر بخور می کنیم مگر در سالنهای زیبایی که اختصاص به خانم ها دارد یا در بیمارستان ها برای معالجه برخی امراض ریوی یا پوستی . گاه اتفاق می افتد که کندر و اسفند در آتش می افکنیم . در مورد اسپند در حرف الف نوشته ام ولی به طور کلی این نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چیز می تواند باشد . یا بیم و هراس گنگ و مبهمی که در مورد آینده خویش داریم و یا گویای شهرت طلبی و زیاده خواهی است و تمایل شدید به محبوب بودن و مورد توجه دیگران قرار گرفتن که البته تشخیص آن با خود بیننده خواب است . ما کندر و اسفند را از بیم چشم زخم حسودان و بد چشمان به آتش می افکنیم و به طور سنتی معتقدیم که سوختن اسفند در آتش اثر بد را زائل می کند و در خواب نیز می تواند معرف نگرانی باشد از آینده و موقعیتی که داریم و این موقعیت را به حق یا به نا حق به دست آورده ایم . چنانچه خانمی این خواب را ببیند از حسادت بیمناک است . اگر دختر و پسر جوانی ببینند که در خواب بخور می کنند یا چیزی در آتش می افکنند که بخار ایجاد می کند و یا دود به وجود می آورد مورد توجه قرار می گیرند و خودشان نیز به شدت شائق این هستند که انتخاب شوند . این خواب را بیشتر دختران دم بخت می بینند . در خواب به طور کلی بخور کردن چیزهای خوشبو نیکو است و اثر آن به اندازه بوی خوشی است که در عالم رویا استشمام می شود یا احساس می کنیم که به مشام می رسد . ابن سیرین می گوید بخور کردن در خواب مالی است که از کسی به بیننده خواب می رسد و مقدار آن به میزان بوی خوش بخارات است .  باز هم ابن سیرین از جابر مغربی نقل می کند که اگر در خواب احساس کنید بخور بوی ناخوش دارد تعبیرش خلاف تعبیر بالاست . یعنی سودی نمی برید بلکه تلاش بی ثمر انجام می دهید . در یک خواب نامه معتبر فرانسه هم نوشته شده که بخور کردن گویای خود خواهی بیننده خواب است و این که می خواهد مطرح باشد و دیگران درباره او به خوبی حرف بزنند . این حالت نا خود آگاه است و در بیداری بیننده خواب به این خود خواهی اعتراف ندارد .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

بخور کردن در خواب ، بیانگر آن است که اطرافیان با چاپلوسى قصد دارند به شما نزدیک شوند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.