تعبیر خواب بخشش کردن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بخشش کردن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بخشش کردن

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند مال خود را به کار خیر بخشش می کرد ، دلیل است که فرزند خود را زن خواهد ، یا کسی را از خویشان خود به زن دهد و مال خود بر ایشان قسمت کند . اگر ببیند مال خویش را به راه فساد بخشش می کرد ، دلیل است که سوی فساد و حرام گراید . اگر ببیند مال خویش بر بیگانگان بخشش می کرد ، دلیل که حالش هم به مرگ او و هم به زندگانی او پراکنده شود .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند مال کسی را بخشش می کرد به رضای خداوند مال ، دلیل خیر و شر آن به خداوند مال باز گردد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

انسان همیشه از مال و دارایی خودش می بخشد و بخشش از دارایی دیگران بخشیدن نامیده نمی شود . مال نیز چیزی است که انسان به آن متکی و دل بسته است و همچنان که در بیداری به دشواری می توانیم از مال و دارایی خویش چشم بپوشیم و آن را به دیگری بدهیم و ببخشیم ، در خواب نیز بخشیدن گویای نگرانی و تشویش ماست از آنچه داریم و سال ها به زحمت اندوخته و فراهم آورده ایم . وقتی در خواب می بینیم که مال خود را می بخشیم بیمناکیم که به دارایی ما تجاوز شود و این به اشکال مختلف در خواب های ما شکل می گیرد . وقتی می بینیم مال خویش را در راه خیر بذل می کنیم و می بخشیم یا به اقربا و خویشان خود می دهیم نشانه آن است که در روزهای آینده دست به حل مشکلی می زنیم که حل آن فقط با بذل مال امکان پذیر است . از ابن سیرین نقل است که این نوع بخشش می گوید فرزند خویش را زن می دهیم یا به دختر خود جهیزیه سنگین اختصاص داده و او را به خانه شوهر می فرستیم و چنانچه در این شرایط نیستیم خویشاوندی را از مشکل می رهانیم . چنانچه ببینیم مال خود را به بیگانه و ناشناس می دهیم تشویش مرگ خود را داریم و ناخودآگاه نگران این هستیم که دارایی ما به دست نزدیکان یا بیگانگان تقسیم شود و از بین برود . بهتر این است که بیننده چنین خوابی صدقه بدهد یا مستمندی را از فقر و مسکنت برهاند چون به این وسیله اثر خواب از بین می رود . اگر در خواب ببینیم که دسته های اسکناس را از جیب و کیف بیرون می آوریم یا مشت سکه های طلا را به هوا می پاشیم و به دیگران از آشنا و غریبه می بخشیم گویای این است که در اعماق روح خویش چشم به راه حادثه ای هستیم که حدس می زنیم در جریان آن ثروتمند و پول دار می شویم چرا که توقعات نا خودآگاه ما به صورت اعمال خودمان شکل می گیرند . چنانچه دیدیم کسی که او را نمی شناسیم به ما چیزی می بخشد با انسانی بخیل روبه رو می شویم . اگر دیدید به آشنایی چیزی می بخشید به کسی که او را می شناسید ، بی تردید آن شخص از شما آزردگی دارد که خودتان هم می دانید . در صدد دل جوئی او برآئید و تحقیق کنید که چرا از شما دل تنگ می باشد .

 

لوک اویتنهاو می گوید :

بخشنده بودن : خوشبختی

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما به کسی پول می بخشید : ناراحتی ولی فقط یک روز

به شما پول می بخشند : پول به دستتان می آید .

بخشش را رد می کنید : نزاع در فامیل

از بخششتان صرف نظر می کنید : پول و شادی

تمام ثروتتان را به غریبه ها می بخشید : زندگی شما کوتاه خواهد بود .

به بستگان هیچ نمی بخشید : یک مرگ ناگهانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.