تعبیر خواب بت

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بت » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بت

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند بت می پرستد ، دلیل که بر خدای تعالی دروغ گوید و بر راه باطل است . اگر ببیند بت از چوب است و او را می پرستید ، دلیل که منافق است در دین . اگر ببیند آن بت از سیم است ، دلیل که از بهر هوای نفس تقریب کند به زنی که با وی میل دارد . اگر ببیند آن بت از زر است ، دلیل که میلش به کار مکروه و جمع مال است . اگر ببیند آن بت از آهن است یا از مس یا از ارزیر ، دلیل که غرضش از دین صلاح دنیا و طلب متاع آن باشد .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر بت را از جوهر ببیند ، دلیل که غرضش از دین پادشاهی و خدم و حشم است . اگر ببیند آن بت از جوهر دور شد ، دلیل که غرض از دین جمع کردن مال حرام است . اگر ببیند بت در خانه است از عقل و دانش خود فرو ماند و متحیر شود .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

دیدن بت در خواب بر سه وجه است

اول : دروغ و باطل

دوم : مکار منافق

سوم : زن مفسد فریبنده

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بت در خواب هوای نفس است . چنانچه در خواب دیدید که در داخل بت خانه ای هستید خوابتان می گوید که اسیر تمنیات نفسانی متعدد هستید و از هوی و هوس پیروی می کنید . اگر دیدید که بتی را برگزیده اید و در مقابل او سجده می کنید نشان آن است که گرفتار هوسی تند می شوید و به شدت از آن پیروی می کنید تا جایی که آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می افکنید . شکستن بت با همین قیاس مبارزه با خواهش های نفسانی است و نشانه آن است که در آینده ای نه چندان دور موردی پیش می آید که خویشتن را بیازمائید تا بدانید در مقابل هوی و هوس چه قدر ضعیف یا نیرومند و پایدار هستید . دیدن بت های متعدد هشداری است که خود را از کید و افسون زنان حفظ کنید . زن همچنان که در ادبیات و شعر بت شناخته می شود به عنوان بت پرستیدنی مورد خطاب قرار می گیرد و در خواب نیز به شکل بت تجسم می یابد و چون در خواب بت هایی را دیدید هوشیار آینده خویش و کید زنان باشید . بت در خواب برای زنان همان چیزهایی است که شوق و علاقه ایشان را بیشتر بر می انگیزد مثل جواهرات ، زیبایی شخصی ، فخر فروشی به رقیبان ، داشتن خانه و اتومبیل و زندگی پر شکوه و چنانچه زنی در خواب بت یا بت هایی را دید که به وسیله آن ها احاطه شده باید بداند که در زمینه این مسائل زیاده روی می کند و سعادت خویش را به بازی می گیرد . دیدن بت طلایی در خواب گویای این است که میل و رغبت شما به انجام کارهای نا پسند شدت یافته و قوت گرفته است . بت سنگی بی ارزش بودن هدف های هوس آلود شما را بازگو می کند . بت سنگی استحکام هوس و ضعف شما را حکایت می کند که طبعا هر چه هوس قوی تر باشد مخاطره بیشتر است . داشتن بت در خانه و محل زندگی دور شدن از مسیر عقل و درایت و دور اندیشی است . برخی از معبران بت را به طور عام زن مکار و فساد انگیز تعریف کرده اند که اگر این هم درست باشد بت پرستی به میزان پرستش هوای نفس مردود است .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید بت پرستی می کنید ، علامت آن است که در زندگی شهرت و ثروتی اندک به دست  می آورید ، زیرا اجازه می دهید روابط ناعادلانه بر شما مسلط گردد .

۲ـ شکستن بت در خواب ، نشانه آن است که هیچ چیز نمی تواند مانع شما از به دست آوردن مقامات افتخار آمیز بشود ، زیرا شما تسلط کاملی بر افکار خود دارید .

۳ـ اگر در خواب دیگران را مشغول ستایش بت ها ببینید ، علامت آن است که بین شما و دوستانتان اختلاف بزرگی به وجود می آید .

۴ـ اگر خواب ببینید ستایش بت را زشت می شمارید ، نشانه آن است که طبیعت بشری را بسیار خوب درک می کنید و در آینده به امتیازاتی بزرگ دست می یابید .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما نزد وحشیان بت پرست می روید : از آرامش در خانه تان لذت خواهید برد .

شما نزد بت پرستان هستید : آغاز یک زندگی  پر پول

یک مرد روحانی خواب ببیند که نزد بت پرستان می رود : احترام او در بین مردم بالا خواهد رفت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.