تعبیر خواب بانگ نماز

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بانگ نماز » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بانگ نماز

 

محمد بن سیرین می گوید :

هر بنده مصلح و مومن و مستور چون ببیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد ، دلیل حج بیت الله بگذارد . اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود ، مکروهی و ناپسندی بدو رسد . اگر این خواب را مردی فاسق دید ، دلیل که او را به دزدی گیرند . اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد ، دلیل که مردمان را به خدا می خواند . اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می داد ، دلیل که با زن خود الفت دارد . اگر دید بانگ نماز در خانه خود می داد ، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود . اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد ، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است . اگر دید که بانگ نماز در کوچه می داد ، دلیل بر ماسوی کند .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر مردی ببیند با زن خود بانگ نماز می داد ، دلیل است که به زودی از دنیا رحلت کند . اگر دید در کلمه های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود ، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید . اگر دید کودکی بانگ نماز می داد ، دلیل که پدر و مادر را وداع گوید . اگر ببیند بانگ نماز در گرمابه می داد ، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا . اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد ، تاویلش بد است . اگر ببیند محبوسی در زندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد ، از زندان رهایی یابد . اگر ببیند بانگ نماز به لهو و بازی می داد ، دلیل که هلاک شود . اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می داد ، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند . اگر دید در مناره بانگ نماز می داد ، دلیل که بزرگی و فرمانروایی یابد . اگر ببیند در کنج خانه بانگ نماز داد ، دلیل که در کار حق خیانت کند . اگر ببیند در سردابه بانگ نماز داد ، دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند . اگر دید در میان کوهی بانگ نماز کرد ، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند . اگر ببیند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می کرد ، دلیل که عقل از او زایل شود . اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید ، دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند . اگر ببیند بانگ اقامت شنود ، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است

اول : حج

دوم : سخن

سوم : فرمانروایی

چهارم : بزرگی

پنجم : ریاست

ششم : سفر

هفتم : بریدن

هشتم : مفلسی

نهم : خیانت

دهم : جاسوسی

یازدهم : منافقی

دوازدهم : بریدن دست

 

یوسف نبی علیه السلام می گوید :

دیدن بانگ نماز و اقامه گفتن دین قوی شود و حرمت او بیفزاید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *