تعبیر خواب بام

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بام » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بام

 

اگر ببیند بر بام خانه مجهول بود ، دلیل است که زنی خواهد بر قدر بلندی بام با قدر و رفعت . اگر دید بام آن خانه معروف بود ، دلیل که شرف و بزرگی یابد و کارش بر نظام شود .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر دید بر بام خانه پادشاه است ، دلیل که بزرگی و منزلت یابد . اگر ببیند از بام بیفتاد ، از جاه و منزلت بیفتد و او را اندوه رسد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.