تعبیر خواب بالن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بالن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بالن

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بالن بر وزن (واگن) یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می رفتند و مسافاتی را می پیمودند . دیدن بالن در خواب چند وجه دارد . یک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست می گیرند و بچه ها با آن بازی می کنند . این بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و تردید است . اگر رنگ آن زرد باشد کاری است مشکوک که غم می آورد . اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان می کند و چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

مشاهده‏ ى بالن در خواب ، نشانه ‏ى آن است که در انجام کارها باید دقت بیشترى نمایید . اگر در خواب ببینید که با بالنى در حال پرواز هستید ، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار اشتباه مى‏ شوید . مشاهده ‏ى سقوط بالن در خواب ، نشانه‏ یأس و نا امیدى است .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما در یک بالون هستید : خوشبختی ، اگر بیشتر از هوش خود استفاده کنید .

با یک بالون در هوا بالا می روید : ۱- با سفری که می کنید اشتباهتان را پاک می کنید . ۲- مراقب اشخاص سبک مغز باشید .

با یک بالون در هوا به طرف زمین پائین می آئید : معاملاتی با پولتان خواهید کرد که زیاد سودمند نخواهند بود .

یک بالون که به آرامی در هوا حرکت می کند : نگذارید دیگران در کارهایتان دخالت کنند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.