تعبیر خواب بالا رفتن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بالا رفتن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بالا رفتن

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند بر بالای کوهی نشسته بود یا بر بام و یا بر کوشک و مانند این ها بالا رفتن ، دلیل است که آنچه جوید بیابد و حاجتش روا شود و بعضی از معبران گویند : اگر ببیند به دشواری بالا همی رفت ، دلیل که آنچه خواهد به رنج و دشواری بیابد . اگر ببیند بر نردبان بالا می رفت ، دلیل است که در دین شرف و منزلت یابد ، خاصه که نردبان او از گل باشد . اگر ببیند نردبان از گچ و سنگ بود ، دلیل است که در دین او خلل باشد .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

از نردبان به بالا رفتن از گچ و سنگ ، دلیل که شرف و بزرگی یابد در این جهان . اگر ببیند از خشت خام و گل بود ، قدر و منزلت یابد در این جهان . اگر ببیند بر آسمان بالا رفت و برنیامد ، دلیل است که اجل او نزدیک باشد . اگر ببیند بر آسمان شد و بازآمد ، دلیل است که سخت بیمار شود و سرانجام شفا یابد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

بالا رفتن بر پنج وجه است

اول : روائی حاجت

دوم : زن خواستن

سوم : قرب و نزدیکی

چهارم : مراد یافتن

پنجم : بالا رفتن کار

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بالا رفتن اگر موفقیت آمیز باشد نیکو است . اگر در خواب به دشواری از پله و نردبان بالا می روید گویای این است که در آینده با مشکلاتی رو به رو خواهید شد . بالا رفتن از پله ای که انتهای آن تاریک و نامعلوم است نیکو نیست و لااقل پیگیری یک تلاش بی ثمر را نشان می دهد . بالا رفتن از پله سنگی خوب است چرا که سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصیت است و چنانچه پله ای که از آن بالا می روید از خشت باشد خواب شما از سستی و بی بنیادی کار خبر می دهد و این که اگر هم موفق شوید توفیقی مختصر و کم دوام خواهید داشت . بالا رفتن از پله ویران و نردبان لرزان در خواب گویای توسل به وسایلی است که نمی توانند شما را به پیروزی برسانند . بالا رفتن از دیوار نشانه آن است که در آینده با مشکلی روبه رو می شوید و با آن به مبارزه می پردازید .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

بالا رفتن از پله ‏ها در خواب ، نشانگر آن است که بعضى مواقع بى‏ احتیاطى مى‏ کنید . اگر کسى در خواب ببیند که از کوه بالا مى ‏رود ، بیانگر رسیدن به خوشبختى است . اگر کسى در خواب ببیند که از اسب سفیدى بالا مى ‏رود ، معنایش آن است که در انجام کارهایش موفق مى‏ شود .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید که از تپه یا کوهی بالا می روید و به قله می رسید ، نشانه آن است که بر تمام موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد . اما اگر خواب ببینید نمی توانید به قله برسید ، علامت آن است که بهترین آرزوهای شما با شکست روبرو خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید که تا آخرین پله نردبان بالا رفته اید ، نشانه موفقیت در کارهاست . اما اگر ببینید هنگام بالا رفتن ، نردبان می شکند ، دلالت بر مشکلات و سختی های کار است و احتمال وقوع حادثه ای بد برای شما .

۳ـ اگر خواب ببینید که چون دزدی از دیوار خانه کسی بالا می روید و ناگهان پنجره ای به سمت شما گشوده می شود ، دلالت برآن دارد که پیمانی با دوستان می بندید و دست به کاری بی نهایت خطرناک می زنید . مدتی به خاطر این کار نومید می شوید اما سرانجام تلاش شما با موفقیت همراه خواهد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *