تعبیر خواب باغ میوه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب باغ میوه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب باغ میوه

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید که به همراه دوست خود از میان باغ های پرمیوه می گذرید ، علامت خاتمه عشقی طولانی است . اگر خواب ببینید که باغ هایی که از آن می گذرید پر از درختانی است که میوه هایش رسیده و آماده چیدن است ، نشانه پاداش دادن به افراد زیردستی است که با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرح ها و نقشه های مهم گشته اند .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می کند ، علامت آن است که همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگیِ راحتی برای او مهیا خواهند کرد .

۳ـ اگر خواب ببینید که در باغِ میوه ای خوک ها مشغول خوردن میوه هایی هستنند که بر زمین افتاده است ، علامت آن است که ثروتی که از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهید داد .

۴ـ اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه های رسیده اید ، علامت آن است که در فراوانی و آسایش خواهید بود .

۵ـ اگر خواب ببینید که باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است ، علامت آن است که به زندگی نکبت بار مبتلا خواهید شد . و شادمانی و پولی اندک خواهید داشت .

۶ـ اگر خواب ببینید که به هنگام عبور از باغ میوه ، در بوته های خار گیر می کنید ، علامت آن است که رقیبی حسود خواهید داشت .

۷ـ اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید ، علامت آن است که فرصت هایی مناسب را برای رسیدن به مقام های بالا نادیده می گیرید .

۸ـ اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید ، علامت آن است که در زندگی (در زمان کنونی) نسبت به آینده بی اعتنا هستید .

۹ـ دیدن باغ میوه طوفان زده در خواب ، علامت وظایفی نامساعد است که باید بر دوش بگیرید .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما در یک باغ هستید : دوستان بسیار خوبی دارید .

به اتفاق بچه ها در باغ میوه هستید : خوشبختی در خانواده

در یک باغ میوه قدم می زنید : هر آرزویی دارید برآورده می شود .

یک باغ میوه می چینید : آرزوی شما هرگز برآورده نمی شود .

یک باغ میوه که میوه هایش را چیده اند : شانس پیشرفت را از دست می دهید .

یک باغ پر از میوه : شانس

میوه های کمیاب در یک باغ میوه : بر ثروت شما به علت صبر زیادی که دارید اضافه می شود .

میوه های رسیده در یک باغ : موفقیت بزرگ

میوه های نرسیده در باغ : دوستان بد دور شما هستند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.