تعبیر خواب باز

 

برای مشاهده « تعبیر خواب باز » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب باز

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند که بازی بگرفت یا کسی به وی داد و آن باز مطیع او بود ، یعنی بر دست وی نشست ، دلیل نماید بر بزرگی قدر و افزونی جاه و منزلت . اگر ببیند که بازی سفید بر دست او نشست ، دلیل که از پادشاه قدر و منزلت یابد . اگر ببیند باز از دست او بیفتاد و بمرد ، دلیل است که از منزلت به درویشی و بیچارگی افتد .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند که بازی سفید بیافت ، اگر از مردمان پادشاه بود ، دلیل است از پادشاه ولایت و حرمت یابد . اگر از رعیت بود مال بسیار حاصل نماید . اگر ببیند باز بر بام او نشست ، دلیل که او را با پادشاه نو صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد . اگر ببیند باز بگریخت و در خانه شد یا در زیر دامن زنی پنهان گردید ، دلیل که آن زن را پسری خوب روی پدید آید . اگر ببیند بر پای آن زن زنگله زرین یا سیمین بود ، دلیل است که زن را دختری آید .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر کسی ببیند بازی بیافت و او را بکشت ، دلیل که اگر آن کس از مردم پادشاه بود معزول شود از عمل . اگر از مردم پادشاه نبود او را رنجی و غمی رسد از جهت اهل بیت . اگر ببیند که باز از دست او بپرید و باز نیامد ، اگر این خواب را پادشاه دیده بود ، دلیل است مملکت از دست او برود . اگر باز بیامد و بر دست او نشست تاویلش آن که مملکت و قدرت یابد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

چون ببیند که باز مطیع اوست ، تاویل بر پنج وجه است

اول : رسیدن به آرامش

دوم : شادی

سوم : بشارت

چهارم : فرمانروایی

پنجم : یافتن مراد

مال به قدر و قیمت باز ( دو هزار درهم تا هزار درهم ) ، خاصه چون باز سفید و مطیع او باشد .

 

چون باز مطیع نباشد تاویلش بر چهار وجه است

اول : پادشاه ستمگر

دوم : حاکمی که میل کند .

سوم : فقیه خائن

چهارم : فرزند که فرمان پدر و مادر نبرد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است . دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و نیکو است بخصوص اگر باز سفید باشد نشانی از کامیابی و کامروائی است . از امام صادق (ع) نقل است که باز نافرمان و سرکش فرزندی است که فرمان پدر را اطاعت نمی کند و رنج و الم پدید می آورد . اگر ببینید که بازی را گرفته اید یا کسی به شما داده و آن باز چنان اهلی و دست آموز است که بر دست یا شانه شما می نشیند ، نشان از پیروزی شماست در کارها و این که ترقی مقام و مرتبه می یابید و جاه و منزلت شما افزون می شود . اگر بازی از هوا بیاید و بر دست یا شانه یا بام خانه شما بنشیند نشان آن است که توفیق ناخواسته و پیروزی جهد نکرده حاصل می کنید . حتی دیدن باز در خواب خوب است و اگر بر بام نشسته باشد و شما در عالم خواب بدانید که آن پرنده به شما تعلق دارد نیکو است و نشان می دهد که در آستانه یک پیروزی قرار گرفته اید و با اندکی مجاهده به آن می رسید . چنانچه ببینید که بازی در دست دارید و آن باز به ناگاه بمیرد یا چون دقت کنید می بینید مرده است از شکست و نامرادی شما خبر می دهد و از نظر مالی تهی دست می شوید . اگر ببینید که یک باز دارید و آن باز از دست شما گریخت اما از خانه شما بیرون نرفت دچار آشفتگی می شوید این آشفتگی به از هم گسیختگی نمی انجامد . ابن سیرین می گوید اگر این باز از دست شما گریخت و زیر دامن زنی پنهان شد چه آن زن شناخته باشد و چه ناشناخته ، بیننده خواب صاحب یک پسر می شود ، پسری هوشمند و خوبروی . فرار باز از دست نمایانگر گم کردن و از دست دادن امیدها و آرزوهاست . برای دختران و پسران جوان داشتن باز عشق و امید است . اگر زنی ببیند که باز در خانه دارد صاحب فرزند پسر می شود . اگر در خواب ببینید که باز در خانه دارید و آن باز را به دست خود کشتید خوب نیست و این ممکن است چند حالت نامیمون داشته باشد ؛ یا آسیبی به فرزندتان وارد می آید ، یا با همسرتان متارکه می کنید یا از نظر شغلی صدمه و آسیب کلی خواهید دید . از این گذشته دیدن باز در خواب نیکو است بخصوص اگر سفید باشد .

 

یوسف نبی علیه السلام می گوید :

دیدن باز از جانب پادشاه مهتر گردد .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

دیدن باز در خواب ، بیانگر آن است که در انجام یکى از کارهایتان دچار بدشانسى مى ‏شوید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.