تعبیر خواب بازو

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بازو » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بازو

 

محمد بن سیرین می گوید :

بازو در خواب برادر است یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز . اگر ببیند که بازوی وی قوی بود ، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد . اگر به خلاف این ببیند ، دلیل که او را هیچ فایده و قوت از ایشان نباشد . اگر ببیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید ، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی مفارقت جویند .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

دیدن بازو در خواب بر شش وجه است

اول : برادر

دوم : فرزند

سوم : شریک

چهارم : دوست

پنچم : پسرعمو

ششم : همسایه

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

 از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است ، یا فرزند است ، یا دوست و انباز است و اگر هیچ یک از این ها وجود نداشته باشد یا پسر عمو است و یا همسایه . کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده اند و یا هر دو به این صورت که بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنانچه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است . چنانچه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند می شوید و سود می برید (این بستگی به راست و چپ دارد) چنانچه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می گوید که از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیرا آن ها به شما یاری نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمی توانند . اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی راستتان ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شد . همین طور معنی و مفهوم برعکس می شود اگر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف . اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن ها آسیب می رسد.  اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیرا در خواب نامه های خارجی تا آن جا که من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبیر کرده و نوشته اند استحکام بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می گردد .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر در خواب بازوى خودتان را دیدید ، نشانه‏ ى پذیرفتن انجام کارهاى مشکل است . اگر در خواب بازوى خود را بسیار کوچک دیدید ، به این معناست که با مردم با خوش‏رویى برخورد مى ‏کنید . دیدن بازوى پر مو در خواب ، نشان دهنده‏ ى پیشرفت در امور کارى است . اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته ، به این معناست که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل مى ‏شوید .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

دیدن بازوى قطع شده در خواب ، بیانگر جدایى از یکى از نزدیکانتان است.

اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع می کنید ، علامت آن است که از همسر خود جدا خواهید شد ، مراقب باشید که نیرنگ و فریب دیگران را نخورید .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بازوهای خودتان : یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان

شما بازوهای قشنگی دارید : رفاقت های بزرگ و در سطح بالا خواهید داشت .

بازوهای شما پر از مو است : ثروتمند خواهید شد .

بازوی شما بلند است : یک شادی بزرگ در انتظار شماست .

بازوی شما کوچک است : پول فراوان

بازوهای خیلی نازک : بزودی پولدار می شوید .

بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند : شادی و رضایت

بازوهای شما را قطع می کنند : یکی از نزدیکانتان را از دست می دهید .

بازوهای شما درد می کند : نتایج بد در کارها

بازوی شما کثیف است : غم بزرگ

یک مرد خواب ببیند که دستش شکسته است : مشاجره

یک زن خواب ببیند که دستش شکسته است : شوهرش را از دست می دهد .

بازوی شما ضرب دیده : یکی از بستگان سلامتی اش در خطر است .

بازوی راست شما قطع شده است : مرگ یک مرد در فامیل

بازوی چپ شما قطع شده است : مرگ یک زن در فامیل

بازوی شما می شکند : خطرهای بزرگ در آینده نزدیک .

یک بیماری پوستی روی بازو : شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید .

بازوی شما کک و مک دارد : باید روش زندگیتان را به کلی اصلاح کنید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *