تعبیر خواب بازوبند

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بازوبند » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بازوبند

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند که بازوبند زرین بر بازو داشت ، دلیل که از برادران یا از کسی دیگر او را غم و کراهت رسد . اگر بازوبند سیمین داشت ، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر خود را به شوهر دهد . اگر این خواب را زنی ببیند ، دلیل که او را مال و نعمت و آرایش بود . اگر ببیند که بازوبند سیمین یا آهنین داشت ، دلیل که او را از برادر قوت و یاری رسد . اگر ببیند که بازوبند بشکست یا ضایع شد تاویلش به خلاف این است .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

در خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست . اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته از ناحیه برادران یا فرزندانش به او غمی می رسد . اگر ببیند بازوبند نقره ای بسته دختر خودش یا دختر خواهرش را به خانه شوهر می فرستد . چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته به رفاه و نعمت می رسد زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای مرد زشت است . داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش به بیننده خواب کمک و مساعدت می شود و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته و آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی محبتی می شود . چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

مشاهده ‏ى بازوبند سیاه در خواب ، بیانگر آن است که بیمارى و گرفتارى شما را تهدید مى ‏کند . اگر در خواب ببینید کسى به شما یک بازوبند هدیه داده ، به این معناست که موضوعى باعث شادى شما مى‏ شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.