تعبیر خواب باران

 

برای مشاهده « تعبیر خواب باران » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب باران

 

حضرت دانیال (ع)‌ می گوید :

باران در خواب رحمت و برکت است از خدای تعالی بر بندگان عام و به همه جا برسد . خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد . اما اگر آن باران خاص است ، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین ، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد . اگر ببیند که باران آهسته می بارید ، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع . اگر ببیند که اول سال یا اول ماه باران بارید ، دلیل کند که در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود . اگر ببیند که باران تیره و سخت بود که می بارید ، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود .

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید ، دلیل است که در آن دیار ، لشکر رنج و بلا رسد و اگر ببیند که با آب باران مسح می کرد ، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود . اگر ببیند که باران بر سر وی می بارید ، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید .اگر ببیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید ، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید . اگر ببیند که از هر قطره باران آواز همی آید ، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود . اگر ببیند باران عظیم می بارید ، چنانکه جوی ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید ، دلیل که پادشاه تعصب کند و شر وی از خود باز دارد و اگر ببیند از آن جوی ها نتوانست گذشت ، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد . اگر ببیند که آب از هوا همی آید ، به کردار باران ، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند به جای باران انگبین همی بارید ، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که ببیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز باشد . اگر ببیند که آب باران صاف و روشن بود ، دلیل که بر قدر آن خیر و راحتی بدو رسد . اگر ببیند که آب باران تیره و ناخوش بود ، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

دیدن باران در خواب بر دوازده وجه است

اول : رحمت

دوم : برکت

سوم : فریاد خواستن و دادخواهی

چهارم : رنج و بیماری

پنجم : بلا

ششم : کارزار و جنگ

هفتم : خون ریختن

هشتم : فتنه

نهم : قحطی

دهم : امان یافتن

یازدهم : کفر

دوازدهم : دروغ

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است . در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است . خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده اید . باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است . مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد . اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد .  در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید . ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود . اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست . باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند . همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنانچه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود . مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست . مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده اید ببینید باران می بارد ، این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد . اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران (از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند . از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید . معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهایی و نجات از نگرانی و یاس و چنانچه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید . اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد . اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد . اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنانچه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت .

 

لوک اویتنهاو می گوید :

باران : استفاده ، سود

بوران : بهبودی در اوضاع

باران و آفتاب با هم : یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد .

 

یوسف نبی علیه السلام می گوید :

دیدن باران ایمنی و فراخی است .

 

اچ میلر مى‏ گوید :

دیدن باران در خواب ، نشان دهنده ‏ى آن است که زندگى شما وضع بهترى پیدا خواهد کرد . اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده ‏اید ، به این معناست موضوعى که هیچ امیدى به آن نداشتید باعث خشنودى شما مى‏ شود . اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران ، خورشید در آسمان حضور دارد ، به این معناست که سرانجام ناراحتى و گرفتارى به پایان مى ‏رسد .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی در خیابان هستید ، علامت آن است که از تفریح و گردش لذت خواهید برد و خوشبختی در خانه شما را خواهد کوبید .

۲ـ اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می بارد ، علامت آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد .

۳ـ اگر خواب ببینید در آغاز بارندگی می کوشید به زیر سر پناهی بروید تا خیس نشوید ، نشانه آن است که در طراحی و به ثمر رساندن نقشه هایتان کامیاب خواهید شد .

۴ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای به قطرات باران نگاه می کنید ، نشانه آن است که در کسب ثروت پیروز خواهید شد .

۵ـ شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف ، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد .

۶ـ اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می کند ، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد . اما اگر چکه های آب گل آلود باشد ، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد .

۷ـ اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن وظیفه ای تأسف می خورید ، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد .

۸ـ اگر خواب ببینید باران بر دیگران فرو می بارد ، علامت آن است که دوستان نسبت به شما اعتماد خود را از دست خواهند داد .

۹ـ اگر دختری خواب ببیند زیر باران به خیابان می رود و لباس او خیس و کثیف می شود ، علامت آن است که با بی احتیاطی تسلیم لذتی احمقانه می شود و برای همین عمل مورد سوء ظن دوستان قرار می گیرد .

۱۰ـ اگر خواب ببینید باران بر حیوانات مزرعه ای فرو می بارد ، علامت آن است که از محیط های اجتماعی که در آن قرار خواهید گرفت ، دلسرد و نومید خواهید شد .

۱۱ـ دیدن طوفان به همراه باران در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *