تعبیر خواب باد

 

برای مشاهده « تعبیر خواب باد » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب باد

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

باد انواع و جهات مختلف دارد که هر یک دارای تعبیری خاص است .

 

علامه مجلسی ( ره) می گوید :

اگر دیدید بر باد نشسته اید عزیز و کامیاب می شوید .

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر در خواب دیدید باد شما را از جایی دیگر می برد سفری در پیش خواهید داشت که طول آن ، از نظر بعد مسافت و زمان بستگی به مقدار جابه جایی به وسیله باد دارد . باد سخت در خواب وحشت و بیم و هراس است و باد ملایم راحت و آسایش . گرد باد آفت و بیماری است و چنانچه در خواب دیدید که بادی سخت می وزد به طوری که درختان را از جای می کند و شیروانی ها را ویران می کند و به هر عنوان خرابی و ویرانی به وجود می آورد نوعی ناراحتی و تشویش به وجود می آید که جنبه عام دارد . گاه می شود که شما چنین باد مهیبی را در خواب می بینید اما در عالم رویا خویشتن را به جایی امن می رسانید و سر پناه می یابید به طوری که باد حتی دامن لباس شما را نمی جنباند . این چنین خوابی برای شما بی ضرر و زیان است و می گوید که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتی دیگران خواهید بود اما اگر باد شما را هم در میان گرفت باید بدانید که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهید گرفت . باد ملایم و معتدل نشانی از صحت و سلامت و تندرستی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشید و در خواب ببینید که باد می وزد و پرده اتاق شما را می لرزاند این گویای شادی و شعفی است که برای شما و اهل خانه می رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملایم با خود همراه آورده است . اگر باد گرد باشد و خاک برانگیزد و ظلمت و تاریکی بیاورد به هیچ وجه خوب نیست .

 

علامه مجلسی ( ره) می گوید :

اگر بادی دیدید که درختان را از جای کند و افکند در آن ناحیه که در خواب دیده اید یا نقصان زراعت پدید می آید و یا مرگ دامن عده ای را می گیرد . باد صبا ، در صورتی که تشخیص دهید بادی که چهره شما را نوازش می کند همان باد صبح یعنی باد صبا است خبر از تسلط و چیرگی بر دشمن می دهد و بشارت راحت و سلامت می رساند . چنانچه در خواب فقط صدای باد را شنیدید مطمئن باشید خبری به شما می رسد . اگر از آن صدا خوشتان آمد خبری خوش دریافت می کنید و اگر از صدای باد بیمناک شدید ، خبری ناخوش به شما می دهند . در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد که مستقیم به آسمان رفتن نیکو خوابی نیست ، همین تعبیر برای باد نیز هست که اگر ببینید باد شما را از جای کند و با خود به آسمان برد و شما با این که می خواستید برگردید نتوانستید و همچنان به رفتن در دست باد ادامه دادید خوب نیست و تعبیری را دارد که در آسمان نوشته شد . روی هم رفته باد ملایم خوب است و بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است . اگر دیدید در خواب باد تندی می وزد که گرد و غبار بر می آنگیزد و شما برای حفظ چشم خویش پشت به باد می کنید گویای این است که برای شما حادثه ای پیش می آید که از آن می گریزید و به آن پشت می کنید . باد گرم خوب نیست و اگر در عالم خواب احساس کردید بادی که می وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را می آزارد از یک واقعه ناخوشایند خبر می دهد . باد بسیار سرد هم چندان خوب نیست . بهترین نوع باد در خواب نسیم ملایم و مرطوب است .

 

لوک اویتنهاو می گوید :

باد : ناراحتی ، قول های دروغ

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ اگر خواب ببینید باد به آرامی در حال وزیدن است ، علامت آن است که در اثر فوت یکی از نزدیکان ثروت هنگفتی به شما ارث می رسد .

۲ـ شنیدن صدای زوزه باد در خواب ، علامت آن است که با از دست دادن فردی بسیار عزیز ، زندگی شما بیهوده و بی معنا خواهد شد .

۳ـ اگر خواب ببینید بر خلاف جهت وزش بادی تند راه می روید ، علامت آن است که شجاعانه در مقابل وسوسه های شیطانی مقاومت خواهید کرد و از راهی درست برای کسب ثروت اقدام می کنید .

۴ـ اگر خواب ببینید باد برخلاف آنچه که شما می خواهید می وزد ، علامت آن است که در امور عاشقانه به نومیدی ، و در به ثمر رساندن امور زندگی شکست می خورید .

۵ـ اگر خواب ببینید باد در همان جهتی که شما دوست دارید می وزد ، علامت آن است که بر رقبای خود چیره می شوید و امور زندگی خود را به درستی هدایت می کنید .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک باد شدید : خوشبختی

در مقابل باد شدیدی ایستادگی می کنید : از یک  انرژی تمام نشدنی لذت می برید .

یک باد ملایم : فرصت مناسب برای اقدام به کارهای جدید

در هنگام باد راه می روید : درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .

در جهت عکس وزش باد راه می روید : دوستان به شما خیانت می کنند .

باد ابداً نمی وزد : تغییرات خوشایندی در زندگی شما رخ خواهد داد .

باد کلاه شما را می برد : شرایط زندگی شما در آینده بهتر خواهد شد .

باد چتر شما را بر میگرداند : شادی

یک کشتی در باد شدید : یک راز برای شما فاش می شود .

باد ، بادبان کشتی را با خود می برد : گرفتاری ها نزدیک می شود .

باد شدید باعث غرق شدن کشتی می شود : پول به راحتی نزد شما می آید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.