تعبیر خواب باد رها کردن

 

برای مشاهده « تعبیر خواب باد رها کردن » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب باد رها کردن

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر کسی ببیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد ، چنانکه مردمان آواز آن را بشنیدند ، دلیل که سخنی زشت گوید که مردم بر وی افسوس کنند و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود . اگر ببیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را بشنیدند ، تاویلش به خلاف این است . اگر این خواب مردی هندو ببیند ، دلیل است که او را خرمی رسد .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند که بادی رها کرد و آواز بلندی داشت وبوی ناخوشی ، دلیل که کاری کند که مردم بر او تشنیع کنند و او را ملامت کنند و بدی او گویند . اگر ببیند که آواز داشت و بوی ناخوش نداشت ، دلیل است که از کاری بی فایده جدا شود و خیرش در آن باشد . اگر ببیند بر قصد بادی رها کرده و مردمان بر او بخندند و او شرم داشت  ، دلیل است که از کاری بی شغل معیشت او ساخته شود .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع)‌ می فرمایند :

باد رها کردن در خواب بر چهار وجه است

اول : سخنی زشت

دوم : تقبیح و بد گویی

سوم : کاری نکوهیده و سرزنش آور

چهارم : رسوایی

اگر ببیند باد را عمدا و قصداً رها کرد ، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.