تعبیر خواب بادمجان

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بادمجان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بادمجان

 

محمد بن سیرین می گوید :

خوردن بادمجان در خواب اگر به وقت باشد و اگر بی وقت و اگر پخته باشد و اگر خام ، دلیل بر غم و اندوه است به قدر آن که خورده است .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند که بادمجان بسیار داشت ، لیکن جمله را ببخشید یا بفروخت یا از منزل خود بیرون انداخت ، دلیل است که از غم و اندوه رسته شود .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

نفایس الفنون تصریح دارد که خوردن بادمجان در فصل خودش رای و اندیشه و تعقل است ولی در خارج از فصل نیکو نیست . ابن سیرین می گوید خوردن بادمجان در خواب اگر به وقت باشد یا بی وقت و اگر پخته باشد یا خام نشان خوردن غم و داشتن غصه و اندوه است ولی همچنان که در مقدمه این کتاب توضیح داده شد ممکن است شما در خواب بادمجان ببینید اما بادمجان محور خواب شما نباشد و تعبیرش تحت شعاع چیز دیگری که اساس رویای شماست قرار بگیرد پس نباید بد به دل آورد و صرفا به دیدن بادمجان تعبیر نادرست داشت . بادمجان نیکو نیست بخصوص اگر پوست سیاه و براق داشته باشد . چنانچه در خواب ببینید که در دست خود بادمجان دارید و آن را به دیگری می دهید از جانب شما نسبت به آن شخص ستمی می شود و رنجی می رسد ولی اگر بادمجان را از دست به زمین بیافکنید یا از خانه بیرون بیاندازید گویای فرج از شدت و نجات از بلاست و راحتی و آسودگی نزدیک را بشارت می دهد . پوست کندن بادمجان نیز پرداختن به کاری است که ناخشنودی همراه می آورد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.