تعبیر خواب بادام

 

برای مشاهده « تعبیر خواب بادام » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب بادام

 

محمد بن سیرین می گوید :

بادام در خواب دیدن نعمت و روزی است ، لکن به خصومت به دست آید . اگر ببیند که بادام فرا گرفت ، دلیل بود که به قدر آن وی را نعمت و روزی است و دشوار به دست آید .

 

معبران می گویند :

تاویل بادام در خواب علم است و شفا از رنج ، چون مغز آن ببیند بهتر است .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببیند که بادام با پوست داشت یا کسی به وی داد ، دلیل که از مردمی بخیل چیزی یابد به سختی ، اگر ببیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آید . دلیل کند که از مردی بخیل وی را به قدر آن روغن منفعت رسد .

 

جابر مغربی می گوید :

دیدن بادام در خواب نعمت و مال است ، اما اگر بادام با پوست ببیند ، دلیل که مال قدری به رنج و سختی بدست آورد و چون بادام بدون پوست ببیند ، دلیل که مال به آسانی به دست آورد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

دیدن بادام در خواب بر دو وجه است

اول : مال پنهانی حاصل گردد .

دوم : از بیماری شفا یابد .

 

لوک اویتنهاو می گوید :

بادام خوردن : حرص و آز کار به دستت خواهد داد .

بادام تلخ : ضعف ، سستی

بادام شیرین : شخصی از شما تعریف خواهد کرد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

بادام میوه ای بسیار مغذی و مقوی است که در دو نوع به بازار عرضه می شود و مردم از آن استفاده می کنند . یکی در نیمه بهار است که به صورت تازه به بازار می آید و همراه چغاله و گوجه سبز می فروشند دیگری بادام خشک که در همه فصول سال یافت می شود که خود آن هم دو نوع است . پوست کنده و با پوست (منظور پوست سخت و چوبی روی بادام است نه غشاء نازکی که روی مغز کشیده شده) معبران نوشته اند که بادام در خواب نعمت و مال است و از امام صادق علیه السلام نقل شده است که بادام در خواب هم مال است و هم شفا از بیماری . همه معبران بادام را در خواب مال دانسته اند و نعمت و فراخی معیشت و روزی اما فرق است که بادام را در خواب چطور ببینیم . مغز بادام تازه در خواب مالی است که زود و آسان به دست می آید ولی به بقای آن در دست خویش نمی توانید چندان اعتماد داشته باشید . چنانچه در خواب دیدید که از فروشنده دوره گرد بادام خریدید یا کسی یک پاکت مغز بادام تازه به شما هدیه کرد قدر مسلم به زودی پولی به شما می رسد که بی دغدغه و راحت صاحب آن خواهید شد ، لیکن همان طور که مغز بادام درون پاکت را از محل خرید تا رسیدن به خانه دانه دانه به دهان می اندازید و می جوید و می خورید آن پول نیز زود نقصان می یابد و از بین می رود . خانم آتیانوس معبر یونانی می گفت مغز بادام پول یا بهره و سودی است که از جانب فرزندتان به شما می رسد و اگر فرزندی در آن شرایط ندارید برادر یا خواهرتان برای شما مفید واقع می شوند . ابن سیرین می گوید بادام نعمت و روزی است که با جنگ و خصومت به چنگ می آید . شاید منظور ابن سیرین بادام با پوست باشد ، چون بادام بدون پوست یعنی مغز بادام پول بی زحمت است . اگر در خواب ببینید که مقداری بادام پیش روی خود ریخته اید اندوخته ای به شما می رسد اما به دشواری یعنی آن چنان که باید بادام را بشکنید و مغزش را جدا کنید و تحصیل پول هم زحمت و تلاش دارد . برخی از معبران بادام را علم دانسته اند و در ضمن نجات از رنج و بلا و شفا از بیماری همان طور که از امام صادق علیه السلام منقول است خوردن مغز بادام شفا است مشروط بر این که بیمار باشید . اگر بیماری که در حال معالجه است در خواب ببیند بادام می خورد برای او بادام پول و راحت نیست بلکه شفا و صحت و نجات از رنج بیماری است و می تواند امیدوار باشد که به زودی بیماری او درمان خواهد شد و سلامت خویش را باز خواهد یافت . دسته ای دیگر از معبران نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب دیدید نشان آن است که از مردی بخیل و تنگ نظر و دنیا دار مالی به شما می رسد . همین ها نوشته اند اگر بادام با پوست در خواب داشتید مالی است که به شما می رسد و امکان تحصیل آن هست اما بستگی به همت و کوشش خودتان دارد که آن را بیابید .

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

۱ـ دیدن بادام در خواب ، نشانه آن است که پس از مدتی کوتاه ثروتمند خواهید شد .

۲ـ اگر بادام هایی نارس در خواب ببینید ، دلالت بر آن دارد که پیش از تغییر موقعیت و وضعیت شما در زندگی ، بسیار نومید خواهید شد .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

اگر کسى در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‏ هاى شیرین است ، به این معناست که به خاطر انجام یک کار بخصوص ، مورد تشویق دیگران قرار مى‏ گیرد . خوردن بادام تلخ در خواب ، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه ‏هاى اطرافیان مقاومت مى‏ کنید .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بادام : غم ، ولی برای مدتی کوتاه

بادام می خرید : بر مخالفتان پیروز می شوید .

بادام می خورید : عمر شما طولانی است .

بادام های تلخ : وسوسه های فعلی شما کاهش می یابند .

درخت بادام : ثروت

درخت بادام پر از گل : آسایش و خوشبختی

یک درخت بادام با بادام های سبز نرسیده : گرفتاری و ناامیدی

یک درخت بادام پر از بادام های رسیده : خوشبختی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.