تعبیر خواب ایزار

 

برای مشاهده « تعبیر خواب ایزار » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب ایزار

 

محمد بن سیرین می گوید :

ایزار در خواب زن است . اگر دید که ایزار در میان بست ، دلیل بود که زن خواهد یا کنیزکی بخرد . اگر ببیند که ایزار وی ضایع شد ، دلیل که از زن جدا شود . اگر ببیند که ایزارش بدرید ، دلیل نقصان و عیب زن باشد . اگر دید که ایزار وی به آتش سوخت ، دلیل آفت و بیماری زن است .

 

جابر مغربی می گوید :

اگر دید ایزارش پشمین یا پنبه بود ، دلیل که زن او دیندار باشد ، اگر دید ایزار کهن و چرکین داشت ، تاویلش به خلاف این است . اگر ببیند ایزار قزین یا ابریشمین داشت ، دلیل که وی را زنی معاشره بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.