تعبیر خواب اِنجیل

 

برای مشاهده « تعبیر خواب اِنجیل » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب اِنجیل

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند که انجیل همی خواند ، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خود رای شود . اگر ببیند از کتاب انجیل همی خواند ، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند ، خیر اندک بدو رسد . اگر از بر می خواند ، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود .

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ خواب کتاب انجیل ، نشانه زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است .

۲ـ اگر در خواب ببینید که با تعالیم انجیل مخالفت می کنید ، نشانه آن است که دوستی شما را وسوسه می کند تا دست به کارهای ناپسند بزنید ، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید کرد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.