تعبیر خواب انگشتانه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب انگشتانه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب انگشتانه

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

دیدن انگشتانه در خواب ، بیانگر آن است که شما در انجام کارها پشتکار دارید .

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

اگر در خواب ببینید که یک انگشتانه خریده ‏اید ، به این معناست که با افرادى مناسب هم نشین مى ‏شوید . اگر در خواب ببینید که انگشتانه ‏ى خود را گم کرده‏ اید ، به این معناست که دچار ضرر و زیان مالى مى ‏شوید ، اگر از انگشتانه براى خیاطى استفاده مى ‏کنید ، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد . اگر مردى خواب انگشتانه را ببیند ، بیانگر آن است که سعادت و خوشبختى در انتظار اوست .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب انگشتانه : خوشبختی بزرگی در پیش است .

انگشتانه می خرید : نمی توانید برای خود شغلی پیدا کنید .

یک زن خواب انگشتانه ببیند : او به راحتی پول بدست خواهد آورد .

یک انگشتانه گم می کنید : دردسرهای شما بیشتر می شود .

برای خیاطی انگشتانه به دست می کنید :

شانس و سعادت در پیش است .

یک انگشتانه قرض می کنید : دوستان فراوانی دارید که زندگی را برایتان دلپذیر می کنند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.