تعبیر خواب انجیر

 

برای مشاهده « تعبیر خواب انجیر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب انجیر

 

محمد بن سیرین می گوید :

اگر ببیند انجیر همی خورد و یا جمع می کرد یا کسی بدو بخشید ، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کاری کند که از آن پشیمانی خورد .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن ، دلیل بیماری است و انجیر سیاه ، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانی ندارد .

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

در نفایس الفنون نوشته شده انجیر در خواب نیکو است و رزق و روزی حلالی است که نصیب بیننده رویا می شود و برگ انجیر اندیشه و خرد است . ابن سیرین اعتقاد دارد انجیر در خواب نیکو نیست چه در فصل باشد و چه بد هنگام که اگر ببینید انجیر می خورید یا جمع می کنید زیانی به شما می رسد و کاری انجام می دهید که ندامت و شماتت به دنبال دارد . چند معبر دیگر نیز در مواردی انجیر را بیماری دانسته اند بخصوص انجیر زرد و لهیده ولی اعتقاد نگارنده این است که انجیر چون از میوه های تقدیس شده است و در مذاهب توحیدی از آن به نیکی نام برده شده در خواب دیدن آن نیکو است ولی معبر باید جهات مختلف و رابطه آن را با چیزهای دیگر که در خواب دیده می شود مورد توجه قرار دهد . انجیر سیاه نشانه غم است و اندوه انجیر سبز و شیرین بی اثر می باشد . به هر حال از دیدن انجیر در خواب بیمناک و نگران نباشید که نیکو است .

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

دیدن انجیر در خواب ، نشانه‏ ى آن است که با دیگران روابط خوبى خواهید داشت . دیدن برگ انجیر در خواب ، نشانه‏ ى آن است که فرد با ایمانى هستید . اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید ، بدین معناست که براى رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق مى ‏شوید .

 

اچ میلر مى‏ گوید :

اگر دخترى خواب درخت انجیر را ببیند ، نشانه ‏ى آن است که با فرد مهمى پیمان ازدواج مى ‏بندد . اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد مى ‏خورید ، به این معناست که احتمالا بیمار مى ‏شوید .

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب انجیر در فصل آن : لذت و احترام

خواب انجیر در خارج از فصل آن : غم و اندوه

انجیر می خورید : ثروتتان را به باد خواهید داد .

انجیر خشک : پولتان را از دست می دهید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.