تعبیر خواب افسون

 

برای مشاهده « تعبیر خواب افسون » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب افسون

 

محمد بن سیرین می گوید :

افسون نمودن در خواب فریفتن مردم است مگر آن افسون که به نام های خدای عزوجل و به آیات قرآن باشد .  چون افسونگر در خواب ببیند که از آن وی را با شخصی دیگر در شفا و راحت پدید آمد ، دلیل که از غم و راحت به کام دل رسد . اگر به خلاف این ببیند ، دلیل بر غم و اندوه است .

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

افسون نمودن به خواب کار باطل است ، چون به وقت افسون ذکر خدای عزوجل را نگوید . اگر افسون به قرآن و نام های حق تعالی نمایند ، دلیل که آن کس کاری نماید به حق و راستی و از آن وی را خیر و صلاح دو جهانی رسد .

 

آنلی بیتون مى ‏گوید :

به کار بردن سحر و افسون در خواب ، بیانگر داشتن روابط خوب و صمیمى با همسر خود است . شنیدن کلمات سحر و افسون در خواب ، بیانگر نیرنگ و فریب اطرافیان است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.