تعبیر خواب افسرده

 

برای مشاهده « تعبیر خواب افسرده » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب افسرده

 

ابراهیم کرمانی می گوید :

خوردن افسرده در خواب غم و اندوه است . اگر دید چیزی افسرده همی خورد ، دلیل که به قدر آن ، وی را غم و اندوه رسد . اگر دید افسرده کسی بدو داد و از وی بخورد ، دلیل که با شخصی او را جنگ و خصومت افتد . اگر از وی هیچ نخورد، اندوهی به وی نرسد .

 

جابر مغربی می گوید :

خوردن افسرده در خواب ، دلیل که او جنگ و خصومت افتد و علی الجمله هیچ خیر در خوردن افسرده نباشد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.