تعبیر خواب افروشه

 

برای مشاهده « تعبیر خواب افروشه » به ادامه مطلب مراجعه فرمائید …

 

تعبیر خواب افروشه

 

محمد بن سیرین می گوید :

افروشه آن بهتر بود که در وی زعفران نباشد چون اندک بیند ، سخن خوب و لطیف و خوش بود و چون بسیار دید مالی بود که به رنج و سختی بدست آورد . اگر دید اندک افروشه کسی به او داد و بخورد ، دلیل که از آن کس سخن لطیف بشنود ، چنانکه موافق طبع بود . اگر دید افروشه بسیار داشت ، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی حاصل شود .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) می فرمایند :

خوردن افروشه در خواب بر سه وجه است . اول : سخن لطیف ، دوم : مال ، سوم : مراد یافتنی که در دل باشد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.