تعبير خواب اژدها

 

براي مشاهده « تعبير خواب اژدها » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب اژدها

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اژدها به خواب ديدن ، دشمن بزرگ و قوي است . اگر ببيند اژدهايي داشت ، دليل كه با بزرگان پيوندد . اگر با اژدها جنگ و نبرد مي كرد و بر او خيره شد ، دليل كه با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر كند . اگر ببيند اژدها را بكشت و گوشت وي بخورد ، دليل كه بر دشمن ظفر يابد و مال بستاند و هزينه نمايد .

 

جابر مغربي مي گويد :

اگر ببيند اژدها وي را فرو خورد ، دليل بيم از دشمن است كه وي را هلاك نمايد . اگر ديد بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطيع و فرمانبر او بود ، دليل كه دشمني بزرگ وي را مطيع و فرمانبر شود و كار او به نظام گردد .

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

اژدها : موقعيت ناجور

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

اژدها يک جانور افسانه اي است . در خواب اژدها تصوير قدرت هاي بزرگ و غير مفيد و خطرناک و تزوير آميز است .  و دشمني که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بيمناک باشيم مي تواند در خواب ما به صورت اژدها شکل بگيرد . معبران کهن نيز اژدها را دشمن قوي پنجه دانسته اند . اگر کسي در خواب ببيند که با اژدها مي جنگد نشان آن است که با دشمني قوي پنجه رو در رو قرار مي گيرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چيره شود در بيداري بر خصم توفق مي يابد . کشتن اژدها بخصوص اگر خوابيده باشد و حالت جنگ به خود نگيرد فراغت کلي از غم و غصه و رهايي از آرزوهاي محال رنج دهنده است . پس کشتن اژدها نجات از چنين غم هايي است که داريم .

 

يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

ديدن اژدها دشمن بزرگ است .

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

ديدن اژدها در خواب ، نشانه آن است كه بر نفس شما شهوات تسلط مي يابد و ممكن است به ديگران اجازه دهيد از تمايلات و هوا و هوس هاي شما سوء استفاده كنند ، بايد بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پيدا كنيد .

 

ليلا برايت مى ‏گويد :

اگر در خواب اژدها را به عنوان يك حيوان افسانه ‏اى ديديد ، نشانگر آن است كه با شخص بلند مرتبه‏ اى همنشين مى‏ شويد . ديدن اژدهاى وحشتناك در خواب بيانگر ضرر و زيان است . ديدن اژدهاى زخمى در خواب ، نشانه ‏ى دشمن خطرناك است كه احتمالا به شما ضرر مى ‏رساند و اگر در خواب ببينيد كه اژدها را مى ‏كشيد ، بدين معناست كه از مشكلات رهايى پيدا مى ‏كنيد .

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك اژدها : ثروت بزرگ

تعداد بسياري از اژدها : ناكامي عشقي

يك ارتشي خواب اژدها ببيند : يك افسر مافوق به بازديد او خواهد آمد .

يك دختر جوان خواب اژدها ببيند : شادي بزرگ نصيب او مي شود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.