تعبير خواب اعدام

 

براي مشاهده « تعبير خواب اعدام » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب اعدام

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر ببيند او را به دار آويخته اند و گروهي تماشايش مي کنند ، به اندازه مردمي که به تماشايش ايستاده اند پيرو و فرمانبردار خواهد داشت .
اگر ببيند گروهي جمع شدند و او را به دار آويختند ، بر آن گروه سروري و فرمانروايي خواهد يافت .
اگر ببيند به دست پيري ناشناس به دار آويخته شد و مردم بسياري تماشايش کردند ، به فرمانروايي جهان مي انديشد که برايش مي تواند ميسر شود .
اگر ببيند به دار آويخته شد و بستگانش به تماشا ايستاده اند ، بر بستگان خود سروري مي يابد .
اگر ببيند خودش را به دار آويخت و کسي به تماشايش نايستاد ، دليل آن باشد که مي خواهد بر بستگان خود سروري داشته باشد اما کسي به اطاعتش تن نمي دهد .

 

جابر مغربي مي گويد :

اگر ببيند به دارش کشيدند اما ريسمان پاره شد و افتاد ، دليل آن باشد که از جاه و مقام خود مي افتد و موقعيتش را از دست مي دهد .

 

حضرت دانيال (ع)‌ مي گويد :

اگر کسي ببيند که به فرمان پادشاه به دار آويخته شد ، تعبير آن باشد که از سوي پادشاه و امير جاه و مقام و منزلت مي يابد ، اما در اين رابطه به اعتقادات و تقوايش آسيب مي رسد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مى فرمايند :

روياى دار زدن بر سه وجه است

1. رياست و مهترى

2. مال

3. غيبت مردم كردن

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ مشاهده اعدام ديگران در خواب ، علامت آن است كه به خاطر بي توجهي ديگران از مصيبتي رنج خواهيد برد .

2ـ اگر خواب ببينيد شما را مي خواهند اعدام كنند ، نشانه آن است كه اقبال به شما روي مي آورد و بر دشمنان غالب مي شويد و در كسب ثروت پيروز خواهيد بود .

3ـ اگر خواب ببينيد مردم در مراسم اعدام اجتماع كرده اند ، علامت آن است كه دشمنان با هم متحد مي شوند تا موقعيت شما را متزلزل سازند .

 

ليلا برايت مى‏ گويد :

اگر در خواب ببينيد كه دوست صميمى شما را اعدام مى ‏كنند ، نشانه‏ ى جدايى از فرد مورد علاقه شما است . اگر در خواب ببينيد كه كسى را اعدام كرده ‏ايد و خون از بدن او جارى مى‏ شود ، نشانه‏ ى پيروزى در كارها است .

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اعدام : به كارهايتان اعتماد نكنيد .

اعدام خود شما : بايد احساستان را بيشتر كنترل كنيد .

اعدام معشوق : از كارهايتان ديوانه وار رنج خواهيد برد .

اعدام يك بي گناه : عشق شما را رها مي كند .

اعدام يك گناهكار : بر دشمن پيروز مي شويد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *