تعبير خواب اشک

 

براي مشاهده « تعبير خواب اشک » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب اشک

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ديد اشك سرد از چشم او همي باريد ، دليل كه شادي و خرمي يابد . اگر ببيند اشك باريد ، دليل كه غمگين و دردمند شود . اگر ببيند كه بي گريه اشك به روي او بود ، دليل كه وي را به سخن طعنه زنند . اگر ببيند كه در چشم وي به جاي اشك گرد و خاك جمع شده بود ، دليل كه به قدر آن مالي حلال بي رنج بدو رسد . اگر ديد اشك به روي او فرودآمد ، دليل كه مال خويش را هزينه كند .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

در خواب ديدن اشك كه از چشم برآيد بر سه وجه است

اول : شادي و خرمي

دوم : غم و اندوه

سوم : نعمت

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

اشک : شادي ، نيکبختي

 

آنلي بيتون مى ‏گويد :

1ـ گريه كردن در خواب ، نشانه آن است كه به زودي گرفتاري شما را محاصره خواهد كرد .

2ـ ديدن گريستن ديگران در خواب ، علامت آن است كه اندوه شما شادماني ديگران را تحت تأثير قرار خواهد داد .

 

ليلا برايت مى‏ گويد :

گريه كردن در خواب ، نشانه‏ ى خوشى ‏ها است .

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب اشك : خصومت به شادي ختم مي شود .

خواب ببينيد كه گريه مي كنيد : يك هديه دريافت خواهيد كرد .

بچه ها اشك مي ريزند : ازدواج شما باعث خوشبختي شما خواهد شد .

نامزد يا دوست شما اشك مي ريزد : آرامش خاطر

بستگان شما اشك مي ريزند  : كارهاي شما در آينده دقايق سختي را خواهند گذارند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.