تعبير خواب اسپندان

 

براي مشاهده « تعبير خواب اسپندان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب اسپندان

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر اسپندان ديد ، دليل غم است . اگر ببيند اسپندان همي خورد ، دليل كه به قدر آن وي را غم و اندوه رسد . اگر ببيند كسي اسپندان بدو داد ، دليل كه غمي از آن كس بر دل وي حاصل شود . اگر ديد او اسپندان به كسي داد ، غمي از او بر دل وي حاصل گردد .

 

اسماعيل بن اشعث مي گويد :

اگر اسپندان داشت ، لكن نخورد يا به كسي داد ، يا از خانه بيرون افكند ، دليل كه او را غم و اندوه كمتر بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.