تعبير خواب اسطرلاب

 

براي مشاهده « تعبير خواب اسطرلاب » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب اسطرلاب

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اسطرلاب در خواب به تاويل ، اصحاب سلطان بود و مهتر بزرگ ، اگر ببيند كه اسطرلاب داشت يا از كسي بخرد يا كسي بدو داد ، دليل كه از اصحاب سلطان گردد و مهتر قومي . اگر ببيند كه اسطرلاب او ضايع گرديد يا بشكست ، دليل كند كه جاه و منزلتش نقصان يابد .

 

جابر مغربي مي گويد :

اگر ببيند در اسطرلاب به آفتاب نگاه مي كرد ، دليل است به شغل سلطان يا به شغل اميران وي مشغول شود و از ايشان خير و منفعت بيند و بعضي از معبران گفته اند : اسطرلاب در خواب مردي بود كه وي را اثباتي نباشد و بر كارها پاينده بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.