تعبير خواب استخوان

 

براي مشاهده « تعبير خواب استخوان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب استخوان

 

محمد بن سيرين مي گويد :

استخوان در خواب ، مالي است كه مردم بدان معيشت كنند . اگر ببيند كه استخوان فرا گرفت و بر آن استخوان گوشت بود ، دليل بود كه بر قدر آن گوشت خير و مال يابد . اگر ببيند كه بي گوشت بود ، دليل كند كه اندكي خير بدو رسد . اگر ببيند كه او به كسي استخوان داد ، دليل كه از او بدان كس خير رسد .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ببيند كمه استخوان كسي را كه شكسته بود مي بست ، دليل كند كه بزرگي و صنعت هاي گوناگون يابد و كردار نيك كند و بعضي از معبران گفته اند : كار بينوايي از او به نوا گردد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

ديدن استخوان در خواب بر هفت وجه است

اول : آرزو

دوم : خويشاوندان

سوم : فرزند

چهارم : قيم خانه و سرپرست

پنجم : مال و ثروت

ششم : برادران

هفتم : دوست و شريک

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

مي دانيم که استخوان تشکيل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمي و حتي حيوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان . معبران در مورد استخوان عقايد متفاوت دارند ولي غالبا آن را (مال) تعبير کرده اند يعني ثروتي که قوام زندگي شما بر آن است . به دارايي و اندوخته خويش متکي هستيد و هر چه بيشتر باشد در خواب به صورت استخوان هاي محکم تر مجسم مي شود . نفايس الفنون استخوان را مال حرام دانسته و ابن سيرين فقط مال شناخته ليکن مجموعا معاش آدمي در خواب به صورت استخوان ظاهر مي شود . يافتن استخوان به دست آوردن مال است ، بخصوص اگر گوشتي به آن چسبيده باشد . اگر سر سفره نشسته بوديد و کسي قطعه استخواني همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما مي گويد بوسيله کسي پولي به دست مي آوريد که تقريبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما مي افتد . داشتن استخوان در جيب ، تامين مالي است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط مي شود ؛ بزرگ باشد تامين بيشتر است و کوچک باشد تامين کمتر . دادن استخوان به ديگران گوياي کمک و مساعدت است از سوي شما . اگر شما به کسي استخوان مي دهيد که گوشتي بر آن چسبيده کمک و مساعدت شما سبب مي شود که آن شخص به سود و خير و برکت برسد و چنانچه گيرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما يک کار خير عمومي است . چنانچه در خواب ديديد استخواني در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زديد و دور انداختيد موردي پيش مي آيد که منع خير مي کنيد ، نه سودي به شما مي رسد و نه راضي مي شويد که ديگران از آن بهره مند شوند . اگر در خواب ببينيد که استخواني چرب است به طوري که دست و انگشتان و آستين شما را آلوده کرد خواب شما مي گويد از طريق غير مجاز نفعي مي بريد که بعدها وجدانتان احساس ناراحتي مي کند و خودتان را از انجام آن کار سرزنش مي کنيد . حالا اگر در خواب ديديد که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللي پيش مي آيد . اگر کاسب هستيد به علتي که چندان مهم و زياد نيست ضرر مي کنيد و اگر کارمند و حقوق بگير هستيد از حقوق شما کسر مي شود ولي اگر ديديد که محل شکستگي را بسته و احتمالا گچ گرفته ايد يا چوب نهاده و باند پانسمان کرده ايد براي شما حادثه اي پيش مي آيد که صرفا مالي است و احتمال ضرر و زيان هست که چنانچه هشياري به خرج دهيد ميتوانيد يا آن را جبران کنيد و يا از پذيرفتن زيان برهيد . بستن استخوان ديگران نيکو کاري است که از جانب شما انجام مي گيرد .

 

آنلي بيتون مى ‏گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد استخوانهايتان از زير پوست بدن تان بيرون زده است ، نشانه آن است كه كسي قصد دارد شما را به خيانت وادار كند .

2ـ ديدن تپه اي از استخوان در خواب ، نشانه آثار قحطي و آلودگي است .

 

ليلا برايت مى ‏گويد :

ديدن استخوان در خواب ، نشانه‏ ى انجام دادن كارهاى زياد است . اگر در خواب ببينيد كه جلوى سگى استخوان مى اندازيد ، نشانه‏ ى آن است كه ديگران محبت‏ هاى شما را ناديده مى‏ گيرند . اگر در خواب استخوان يك مرده را ببينيد ، بيانگر نياز شديد شما به چيزى است .

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

استخوان هاي بيرون كشيده شده از گوشت : بدبختي

اسكلت يك مرده : از روي يك وصيت نامه به شما پول مي رسد .

اسكلت يك زن : مرگ يك بچه

استخوان هاي حيوانات وحشي : اقدامات شما بيهوده خواهند بود .

استخوان هاي يك مرده : نگراني و غم

استخوان ماهي : بيماري نزديك است .

استخوان نهنگ : شما گرايش به خود پسندي داريد .

حيوانات در حال جويدن استخوان : تباهي كامل

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *