تعبير خواب اسب

 

براي مشاهده « تعبير خواب اسب » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب اسب

 

حضرت دانيال (ع) مي گويد :

اسب تازي را به خواب ديدن ، دليل بزرگي و عز و جاه است . اگر ديد بر اسب تازي نشسته بود و آن اسب مطيع و به فرمان او بود ، دليل كه عز و بزرگي دولت يابد ، بر قدر نيكويي و قيمت اسب . اگر ديد كه اسب را فرا گرفته يا كسي بدو داد و بر وي نشست ، دليل كه شرف و بزرگي يابد ، ليكن كمتر از آن كه در اسب تازي گفتيم و اگر ديد از آن اسب چيزي كم بود ، يا زين يا نمد زين يا لگام ، دليل كه بر قدر آن نقصان در بزرگي او بود . اگر ببيند اسب وي را دم انبوه و دراز بود ، دليل كه بر قدر آن وي را خادمان باشند و چاكران و اگر دم اسب او بريده بود ، دليل كه وي را خادمان و چاكران نباشند . اگر ببيند چيزي از اندام اسب او ناقص بود ، دليل كه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود . اگر ديد با اسب جنگ و نبرد همي كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وي نبود ، دليل كه مصيبت و گناه نمايد .

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر ببيند بر اسب برهنه نشسته بود ، دليل كه مصيبت و معصيت و گناه او بيشتر بود . اگر آن اسب از شخصي ديگر بود ، آن چه گفتيم خداوند اسب را بود . اگر ديد اسب برهنه بود ، لكن مطيع او شد ، دليل بر بزرگي و شرف او بود . اگر ببيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر بام خانه يا بر ديوار ايستاده بود ، دليل آن چه گفتيم از گناه بيشتر و صعب تر نمايد . اگر ببيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر هوا مي پريد ، يا ببيند كه آن اسب را پرها بود و چون مرغ همي پريد ، دليل كه وي را شرف و بزرگي بود در دين و دنيا باشد كه خداوندش سفر نمايد .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ديد بر اسب ابلق نشسته بود ، دليل بر كاري كند كه بر وي گواهي دهند . اگر ديد بر اسب سياه نشسته بود ، دليل بر كاري نمايد كه وي را مال و مهتري حاصل شود . اگر ببيند بر اسب كميت بود ، دليل كه از پادشاه قوت و بزرگي يابد . اگر ديد بر اسب اشقر (سرخ مو) بود ، دليل است بر صلاح دين و حرمت او از پادشاه . اگر ديد بر اسب زرد بود ، دليل كه اندك بيماري يابد و بر اسب سمند همين دليل بود . اگر ببيند بر اسب جرمه بود ، دليل است بر خير و صلاح . اگر ديد كه بر اسب سليس بود ، دليل است زن خواهد . اگر ديد از اسب فرود آمد ، دليل است از شرف و بزرگي بيفتد . اگر ديد از اسب برهنه فرود آمد ، دليل كه از گناه و معصيت باز ايستد . اگر ببيند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشيده بود ، دليل كه شرف و بزرگي يابد ، چنانكه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نيابد . اگر ببيند اسب را همي تاخت تا جنگ نمايد ، دليل كه از وي گناهي در وجود آيد با ترس و وهمي بدو رسد ، بر قدر تاختن اسب . اگر ديد بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد ، هيج خير اندر اين نبود ، مگر ببيند كه اسب او را از آنجا بيرون آورد . اگر ديد اسب او را مراغمه همي كرد ، دليل كه مال و دولت يابد . اگر ببيند اسب با وي سخن گفت ، دليل بود كه كاري نمايد كه مردمان از او به شگفت آيند . اگر ديد اسب بيگانه در سراي وي درآمد ، يا دركوچه وي ، دليل كه مردي شرف و نام دار در سرا يا در كوچه وي درآيد ، به قدر و قيمت اسب و در آنجا مقام سازد . اگر ديد اسبي از كوچه او بيرون رفت ، دليل كند كه مردي شريف از كوچه او غائب شود ، يا بميرد .

 

جابر مغربي مي گويد :

اگر ببيند اسب ماديا فرا گرفت ، يا شخصي بدو داد و بر وي نشست ، دليل كه زن خواهد و بر وي مبار بود . اگر ببيند آن ماديان به گونه سياه بود ، دليل كند كه آن زن شريف و نامدار نباشد . اگر بييند آن ماديان ابلق است ، دليل كند كه زن را مادر و پدر از يك نسل نباشد . اگر آن ماديان جرمه باشد ، دليل كه آن زن خوب روي و با جمال است . اگر آن ماديان سبز رنگ باشد ، دليل كند كه آن زن ديندار و پرهيزكار باشد . اگر اشقر بود ، دليل كند كه آن زن عزيز و خداوند جاه بود . اگر كميت بود ، دليل كه آن زن معاشر و طول دوست بود . اگر ديد آن ماديان كره داشت ، دليل كند كه زن را فرزند بود ، چنانكه اگر كره او نر بود ، دليل كه آن زن را پسر است . اگر ماده باشد ، دليل كند كه فرزند زن دختر بود . اگر ببيند گوشت اسب همي خورد ، دليل كه پادشاه او را خواستار شود و به خويشتن نزديك نمايد . اگر ديد در پس كسي به اسب نشسته بود ، دليل كند كه آن مرد كه در پس وي نشسته بود ، تابع او شود ، اگر ببيند اسبان بسيار پيرامون سرا يا كوچه او بودند ، دليل كه در آن موضع باران ببارد ، يا سيلاب روان شود .

 

اسماعيل بن اشعث مي گويد :

اگر ببيند كه بر اسب رهوار نشسته است ، دليل كه زن توانگر با صلاح به زني بخواهد و اگر اهل آن نباشد ، وي را به چنين زني مصاحبت افتد و از او منفعت و نيكويي يابد . اگر ديد گوش اسب او بريده بود ، دليل كه پيغام مهتران از او بريده شود . اگر ديد اسب بسر درآمد و زود برخاست ، دليل كه در بعضي از شغل وي خلل افتد و ديگر بار به صلاح باز آيد . اگر ديد اسبي خريد بي دم و بر وي نشست ، دليل كه زني بي اصل را به زني بخواهد . اگر ديد با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد ، دليل كه بر دست پادشاه هلاك شود . اگر ديد اسب وي را بدزديد ، بيم بود كه عيالش هلاك شود . اگر ببيند اسب وي گم شد ، دليل كه زن را طلاق دهد . اگر ديد اسب خويش را بفروخت ، دليل كه عز و جاه او كم شود ، يا عيال از وي جدا شود .

 

جاحظ مي گويد :

اسب در خواب ، هواي نفس بيننده خواب بود و اگر اسب خويش را سركش بيند ، دليل كه هواي نفس او سركش باشد و اگر ديد اسب خويش مطيع و فرمانبر بود ، دليل كه هواي نفس او صعب تر بود به بدي ، و بدانكه هر اندامي از اندام هاي اسب ، نشان بود از پادشاه . اگر خون پادشاه را بر اسب بيند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب ديدن ، عز و بخت بود . اگر ببيند اسبي مجهول از محلي بيرون آمد ، دليل كه يكي از بزرگان محله از دنيا برود .

 

خالد اصفهاني مي گويد :

اسب پالاني به خواب ، بخت مرد است و هر چند پالاني فرمانبردار باشد ، بخت او مطيع تر و فرمانبردارتر است . اگر ببيند كه اسبي پالاني در شهري يا در دهي يا در سرائي شد ، دليل كه مردي غريب عجمي در آنجا پديد آيد . اگر ببيند بر اسبي دراز دم نشسته بود ، دليل كه وي را تبع زياده شود ، به قدر درازاي دم اسب . اگر به خلاف اين بيند ، دليل كه حال بر وي بد شود و عيش بر وي تنگ گردد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

ديدن اسب در خواب بر پنج وجه است

اول : عزت واحترام

دوم : مقام و مرتبه

سوم : فرمانروايي

چهارم : بزرگي وعظمت

پنجم : خيرو بركت

اگر ببيند يوزه بر اسب او نشسته است ، دليل كه جهودي با زن وي فساد نمايد . اگر ببيند سگي بر اسب نشسته بود ، دليل كه مغي با زن او فساد نمايد .

 

فرويد مي گويد :

اگر در خواب اسب بارکش ببيند ، بختش را ديده است که هرچه رامتر باشد کامرواتر است .

اگر ببيند يک اسب بارکش وارد خانه اي شد ، مردي غريب به آن خانه خواهد آمد .

اگر ببيند بر اسبي دم دراز سوار است ، به اندازه درازي آن طرفدار پيدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد .

 

لوك اويتنهاو مي گويد :

اسب سفيد : لذت

اسب سياه : مشکلات

اسبي که بر دو پاي خود به هوا بر مي خيزد : افتخار بزرگ

اسب سواري : آرزوهاي برآورده شده

افتادن از اسب : ناراحتي زياد

اسب سرکش : مرگ

داراي يک اسب بودن : کاميابي

نعل کردن اسب : يک مقام ، يک موقعيت شغلي مهم

اسب مرده : کار زياد

اسب لاغر : مانع

سياه و سفيد : يک کار پر خطر

بالا رفتن بر وي يک اسب : عزاداري

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

ديدن اسب در مجموع بسيار نيکو است . معبران اسلامي نوشته اند که ديدن اسب عربي در خواب نشان است از عزت و جاه و مقام . اگر کسي ببيند که بر اسب نشسته و اسب رام او مي باشد و به سهولت فرمان مي برد نشان آن است که بيننده خواب به جاه و مقام مي رسد و به سهولت کامروا مي گردد ولي اگر اسب نا آرام و خروشنده بود ، به زحمت و تلاش بسيار پيروزي حاصل مي شود . در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود . نفايس الفنون نوشته : اسب ولايت و دولت است و در عين حال زن . نفايس الفنون تصريح دارد که اگر کسي در خواب بر اسب سفيد نشسته باشد پادشاهي يابد . معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبير کرده اند يا کساني که از شما حرف شنوي دارند و يا فرمان مي برند . در همين زمينه ابن سيرين مي گويد اگر ديديد اسبي داريد که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده اي زياد از شما اطاعت و پيروي مي کنند . چنانچه ديديد اسبي در اختيار داريد که فاقد زين يراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پيروزي شماست . در ميان رنگ هاي اسب که مي شناسيم ، اسب زرد و سمند چندان نيکو نيست چون بر بيماري دلالت دارد . اسب با رنگ غير معقول نيز توفيق کاذب است . اسب سفيد شرف و عظمت است . اسب سياه امري است مخاطره آميز و کاري است دشوار که سر راه شما قرار مي گيرد . سوار بودن بر اسب نيکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نيست مگر اين که اسب زرد باشد در اين صورت به شما نويد مي دهد که از بيماري شفا مي يابيد ، در صورتي که بيمار باشيد . نوشته اند اسب سبز دين داري است و چنانچه کسي بر ماديان سبز رنگي نشسته در آينده با زني متقي و پرهيزگار و دين دار رو به رو مي شود . معبران ماديان را به زن تعبير کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است . از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هواي نفس بيننده خواب است . هر چه اسب سرکش تر باشد هواي نفس بيشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و يحتمل کام جويي ممکن تر. باز مي گويد اگر ديديد اسبي ناشناخته از خانه بيرون آمد از آن خانه کسي مي ميرد .

 

يوسف نبي عليه السلام مي گويد :

ديدن اسب : کار بالا گيرد .

هر که خود را بر اسب زين دار ببيند زن توانگر بخواهد که به مراد وي برسد ، اسب برهنه هم خوب است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.