تعبير خواب اذان

 

براي مشاهده « تعبير خواب اذان » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب اذان

 

محمد بن سيرين مي گويد :

هر بنده مصلح و مومن و مستور چون ببيند در جايگاهي معروف بانگ نماز شنود يا بانگ نماز دهد ، دليل حج بيت الله بگذارد . اگر بانگ نماز در جايگاهي مجهول بود ، مكروهي و ناپسندي بدو رسد . اگر اين خواب را مردي فاسق ديد ، دليل كه او را به دزدي گيرند . اگر ديد بانگ نماز را از مسجد يا از مناره دهد ، دليل كه مردمان را به خدا مي خواند . اگر ديد در بستر خفته بانگ نماز مي داد ، دليل كه با زن خود الفت دارد . اگر ديد بانگ نماز در خانه خود مي داد ، دليل كه مفلس و درويش گردد و گويند كسي از اهل بيت او هلاك شود . اگر ديد بانگ در چاه يا در سردابه مي داد ، دليل كه آن كس زنديق يا منافق است . اگر ديد كه بانگ نماز در كوچه مي داد ، دليل بر ماسوي كند .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر مردي ببيند با زن خود بانگ نماز مي داد ، دليل است كه از دنيا رحلت كند به زودي .  و اگر ديد در كلمه هاي بانگ نماز زيادت و نقصاني بود ، دليل كه بر مردمان ستم و بيداد نمايد . اگر ديد كودكي بانگ نماز مي داد ، دليل كه پدر و مادر را وداع گويد . اگر ببيند بانگ نماز در گرمابه مي داد ، دليل بدحالي او بود در دين و دنيا . اگر ديد بانگ نماز در قافله يا در لشگرگاه مي داد ، تاويلش بد است . اگر ببيند محبوسي در زندان بانگ نماز مي داد و اقامه كرد ، از زندان رهايي يابد . اگر ببيند بانگ نماز به لهو و بازي مي داد ، دليل كه هلاك شود . اگر ديد بر سر كوهي بانگ نماز مي داد ، دليل كه پادشاه سخن راست گويد و او را به خداي تعالي خواند . اگر ديد در مناره بانگ نماز مي داد ، دليل كه بزرگي و فرمانروايي يابد . اگر ببيند در كنج خانه بانگ نماز داد ، دليل كه در كار حق خيانت كند . اگر ببيند در سردابه بانگ نماز داد ، دليل كه به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا كشد و دير بماند . اگر ديد در ميان كوهي بانگ نماز كرد ، دليل كه در ميان قومي ستمگر گرفتار آيد و با وي خيانت كنند . اگر ببيند بر كرسي يا بر تختي نشسته بود يا ايستاده و به لهو بانگ نماز مي كرد ، دليل كه عقل از او زايل شود . اگر ديد ديگري بانگ نماز كرد و او بشنيد . دليل كه به كار عبادت و طاعت كاهل است و كسي او را به خداي تعالي خواند . اگر ببيند بانگ اقامت شنود ، دليل كه در كارهاي حق توفيق يابد .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است

اول : حج

دوم : سخن حق

سوم : فرمانروايي

چهارم : بزرگي

پنجم : رياست

ششم : سفرطولاني

هفتم : بريدن

هشتم : تنگدستي و فقر

نهم : خيانت

دهم : جاسوسي

يازدهم : منافقين

دوازدهم : بريدن دست

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.