تعبير خواب ادرار

 

براي مشاهده « تعبير خواب ادرار » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب ادرار

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر كسي ببيند كه ادرار مي كند ، به جايگاهي كه موضع آن نباشد ، اگر صاحب خواب غمگين و وام دار بود ، دليل كند كه از غم فرج يابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بود ، دليل كند كه مالش نقصان آيد ، بر مقدار ادرار .

 

حضرت دانيال (ع) مي گويد :

اگر ببيند كه در جايگاهي مجهول ادرار مي كند ، دليل بود كه از اهل آن موضع زن خواهد يا كنيزك خرد . اگر ببيند كه به جاي ادرار خون همي رفت ، دليل كند كه او را فرزند آيد و اگر ببيند كه به جاي ادرار چرك و خون مي رفت ، دليل كند كه او را فرزندي آيد به تن معلول . بعضي از معبران گفته اند : ادرار ، مال حرام است . اگر ببيند كه ادرار همي خورد ، دليل كند كه مال حرام خورد .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ببيند كه اندر چاهي ادرار كرد ، دليل كند كه از كسي مال حلال حاصل كند . اگر ببيند كه ادرار همي كرد ، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه عالم و دانا گردد . اگر ببيند كه برخي از ادرار ريخت و برخي با خود داشت ، دليل كند كه برخي از مال وي برود و برخي اندوه وغم از وي جدا گردد . اگر ببيند كه مردمان از ادرار وي همي مسح كردند ، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند .

 

جابر مغربي مي گويد :

اگر ببيند كه در مسجد ادرار كرد ، دليل كند كه مال خويش هزينه كند . اگر ببيند كه جامه وي به ادرار آلوده شد ، دليل كند كه مال خويش بر فرزند خويش هزينه كند .

 

اسماعيل بن اشعث مي گويد :

اگر ببيند كه در خانه خويش به موضعش ادرار همي كرد ، دليل كند كه مال و ثروت و دارايي خويش بر عيال خويش هزينه و خرج كند ، ليكن عوض آن جبران شده بازآيد .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

ديدن بول يا ادرار در خواب دو صورت دارد ،  يا بيننده خواب خودش ادرار مي کند يا مي بيند که ديگري ادرار مي کند .  به هر حال ديدن بول در خواب بد نيست . اگر ديديد که خودتان ادرار مي کنيد از غم فارغ مي شويد و ناراحتي هايي که داريد از بين مي رود . اين با مقدار ادراري که مي کنيد بستگي مستقيم دارد . هر چه بيشتر ادرار کنيد فراغت شما از غم و غصه بيشتر است . اگر ديديد که ديگري ادرار مي کند نيک است . چنانچه شاهد ادرار ديگري بوديد خرمي و صفا است هم براي بيننده خواب و هم براي کسي که در خواب ديده ايد ادرار مي کند . اگر ديديد ديگري ادرار مي کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگي خاطر پيدا مي کنيد که رفع مي شود . چنانچه ببينيد که ادرار مي کنيد و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان مي ريزد به نعمت و رفاه آميخته به خرمي و شادي مي رسيد و بسيار نيکو است .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

ادرار کردن در خواب به موقع خويش ، به مرد  توانگري رسد اما آنکه درويش باشد .

بنده را آزادي است

بيمار را شفا است

محبوس را فرج است

مسافر را باز آمدن است

عامل را معزولي است

خليفه را مرگ است

قاضي را عزل است

بازرگان را زيان است در تجارت

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

اگر در خواب ديديد كه در حال ادرار كردن هستيد ، معنايش آن است كه در راه رسيدن به محبوب ، دشوارى ‏هايى خواهيد داشت . ديدن ادرار ديگران در خواب ، علامت آن است كه در اثر بيمارى ، دوستان از شما دور مى ‏شوند .

 

ليلا برايت مى ‏گويد :

اگر در خواب خود را در حال نوشيدن ادرار ببينيد ، نشانه‏ ى آن است كه از مريضى نجات پيدا خواهيد كرد .

 

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب ادرار : مورد تحقير قرار مي گيريد .

در تخت خود ادرار مي كنيد : منفعت هاي عالي در كار

به ديوار ادرار مي كنيد : يك معامله يا قرارداد مربوط به كار شكل ميگيرد .

ديگران به ديوار ادرار مي كنند : رضايت كامل از كارهايي كه در پيش داريد .

بچه ها ادرار مي كنند : علامت سلامتي

يك ظرف مخصوص ادرار : آينده شما روشن و خوش خواهد بود .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.