تعبير خواب ابليس

 

براي مشاهده « تعبير خواب ابليس » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب ابليس

 

حضرت دانيال (ع) مي گويد :

ديدن ابليس در خواب ، دليل بر دشمني ست بد دين و دروغ و زن فريبنده و بي شرم ، كه همه را بدي آموزد و شر و فساد . اگر ديد كه با ابليس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود ، دليل كه وي را به خير صلاح ميل است . اگر ببيند كه ابليس را بر وي غلبه بود ، دليل است كه به راه شر و فساد مايل است . اگر ببيند كه ابليس او را نصيحت مي كرد و وي را خوش مي آمد ، دليل كه او را هم به مال هم به تن مضرت رسد . اگر ببيند كه ابليس دست او را بگرفت و به جايى مى ‏برد و او گفت كه : « لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم» ، دليل است كه به گناه بزرگ مبتلا گردد ، و بعد از آن به نصيحت شخصى از آن گناه باز ايستد . اگر ببيند كه ابليس را بر گردن غل نهاد ، دليل است كه اهل دين و صلاح رسد اگر ببيند كه ابليس ضعيف و درمانده بود ، دليل است كه علما و مردمان مصلح را قوت رسد .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ببيند كه ابليس را مطيع شد ، دليل است كه به هواي نفس مبتلا گردد . اگر ببيند كه ابليس چيزي را عطا داد ، اگر آن چيز نيك بود ، دليل است كه مال حرام يابد و اگر آن چيز بد بود ، دليل بر فساد دين نمايد . اگر ببيند كه ابليس شاد و خرم بود ، دليل كه كار مردمان به فساد قوي گردد . اگر ببيند كه ابليس را خواست كه به شمشير زند و هلاك نمايد و بگريخت ، دليل است كه ولايتي به دست آورد و عدل و انصاف نمايد . اگر ببيند كه ابليس بكشت ، دليل كه نفس خود را قهر نمايد و راه صلاح ورزد .

 

لوک اويتنهاو مي گويد :

ابليس : همراه بد ، همراه ناجور

 

آنلي بيتون مى ‏گويد :

1ـ ديدن ابليس در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادثي دهشتناك است . براي حفظ ظاهري آبرومندانه از استراتژي خاصي استفاده مي كنيد .

2ـ اگر در خواب شيطان را بكشيد ، نشانه آن است كه براي يافتن جايگاهي مناسب تر در زندگي ، دوستان بي قيد و بند خود را ترك مي گوييد .

3ـ اگر ابليس در غالب اديبي به خواب شما بيايد ، نشانه آن است كه بايد از دوستان چاپلوس و رياكار دوري كنيد .

4ـ اگر ابليس در غالب فردي ثروتمند به خواب شما بيايد ، نشانه آن است كه قادر نخواهيد شد از نفوذ خود براي ارتقاء مقام ديگران استفاده كنيد .

5ـ اگر خواب ببينيد ابليس آهنگين و آرام در گوش شما زمزمه مي كند ، علامت آن است كه در برابر وسوسه هاي شيطاني تسليم خواهيد شد .

6ـ اگر ابليس در غالب زني زيبا به خواب شما بيايد ، علامت آن است كه هر گونه احساس محبتي كه به ديگران داريد ، ناديده خواهيد گر فت .

7ـ اگر در خواب احساس كنيد مي خواهيد خود را از شر شيطان دور نگاه داريد ، نشانه آن است كه خواهيد كوشيد رفتار خود خواهانة خود را كنار بگذاريد و با ديگران تا آنجا كه مي توانيد منصفانه رفتار كنيد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.