تعبير خواب ابر

 

براي مشاهده « تعبير خواب ابر » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب ابر

 

حضرت دانيال (ع)‌ مي گويد :

ابر به خواب ديدن بر شش نوع است : ابر سفيد و سياه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده ، و هر يك تعبير بخصوص دارد . اگر كسي خويشتن را در زير ابر سفيد بارنده ديد ، دليل كه خداي عزوجل وي را علم و حكمت ارزاني دارد و مردمان را از علم و حكمت او منفعت رسد . اگر ببيند كه در زير ابر زرد بود ، دليل كه بيمار شود و بعضي ازمعبران گفته اند : زني خواهد و از وي رنج و غم و اندوه كشد . اگر ببيند كه در زير ابر سرخ بود ، دليل كه بر محنت و بلا گرفتار شود ، زيرا كه خداي عزوجل به هر قومي كه عذاب فرستاد ، نخست ابر سرخ بر فراز آن ظاهر شد . اگر ببيند كه بر فزار ابر سبز، راست بايستد ، دليل كه به قدر آن ، فرمانروائي يابد . اگر ببيند كه ابر بر سر وي مي گذشت ، دليل كه او را با كسي نيكو جاه و نيكو عهد ، صحبت افتد و مرادش از وي حاصل شود .

 

محمد بن سيرين مي گويد :

اگر ببيند كه ابر را در هوا همي راند ، دليل كند كه او را با علما و حكما صحبت افتد . اگر اين خواب را پادشاه بيند ، دليل كه در ولايت خويش ، رسولان و صاحب خيران فرستد ، اگر ببيند كه ابر را از هوا بگرفت و به زمين آورد ، دليل است كارش نيكو شود و بزرگي يابد و علم حاصل كند . اگر ببيند كه ابر بر سر وي سايه همي كرد ، دليل كه در آن سال خير و نعمت بسيار يابد . اگر ببيند كه از ابر، جامه در دوخته بود و پوشيده بود ، دليل كند كه چندان علم حاصل كند كه كسي را نبود . اگر ببيند كه ابر همه جهان بپوشيد و هيچ باران نبود ، دليل بد دارد .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ببيند كه ابر را جمع كرد يا برداشت و بخورد ، دليل است كه ميان حكيمان ممتاز شود و در دانش يگانه گردد .

 

جابر مغربي مي گويد :

اگر ببيند كه ابر را مي خورد ، دليل است معيشت او از حكمت بود . اگر ببيند كه ابر سياه بر فراز موضع و جايي گسترده بود ، دليل بر خشم و عذاب حق تعالي بود در آن ديار . پس هر چه آن ابر را نزديكتر بيند ، عذاب حق تعالي نزديكتر بود . اگر با ابر باران بيند ، دليل بر رحمت و خيرات كند . اگر ببيند كه از ابر باران همي خورد ، دليل است كه به قدر آن وي را رحمت و نيكوئي رسد . اگر با ابر باران و رعد سخت بود ، دليل بر ترس از ادعاي پدر و مادر يا از ادعاي مسلمانان بود . اگر با رعد و برق بيند ، اين عذاب ها سخت تر بود ، اگر با برق صاعقه بيند ، عذاب سخت تر بود . اگر ببيند كه در خانه وي جايگاه نشستن ابر گسترده شده است ، دليل كه فرزند و اهل بيتش را حكمت و دانش بود بر قدر و تنگي و تاريكي .

 

حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايند :

ابر ديدن در خواب بر نه وجه است

اول : حكمت

دوم : رياست

سوم : پادشاهي

چهارم : رحمت

پنجم : پرهيزگاري

ششم : عذاب

هفتم : قحطي

هشتم : بلا

نهم : فتنه

 

اسماعيل بن اشعث مي گويد :

ابر سياه به خواب ، دليل بيم و ترس و سختي است و ابر باران بركت و خير و فراخي ست و نيز غم و اندوه .  و اما آن ابر كه از كنار دريا آرند ، كه به تازي آن را سفيح خوانند ، ديدن وي در خواب غنيمت بود بر قدر آن چه ديده باشد .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

معبران اسلامي ابر را به علما و دانشمندان تعبير کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمي است از آرزوي آميزش و آشنايي و نشستن و برخاستن با اهل علم يا يکي از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و يا تحصيل آن چه فاقد آن هستيم و زمان رسيدن به آن نيز سپري شده است . اگر بيننده خواب ببيند که تکه اي از ابر را گرفت و خورد يا در سينه و لباس خويش پنهان کرد ، يا از فهم و دانش بهره مند مي شود و يا مالي بدست مي آورد که بزرگي سبب تحصيل آن مي شود . از دانيال نبي نقل شده است که ديدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذير است . ابر سفيد ، سياه ، زرد ، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، يعني ابري که باران ندارد . اگر بيننده خواب خود را زير ابر سفيد بارنده ببيند بسيار خوب است و خبردهنده خير و برکت است يا علم و دانش فرا مي گيرد . ابر زرد بيماري است و بعضي معبران نوشته اند که بيننده خواب زني مي گيرد که آن زن به او رنج و بلا مي رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوي زني به او زيان مي رسد . ابر سرخ مصيبت و بلا است . ابر سبز خرمي و بزرگي و امارت و فرمانروائي است . ابر سياه نيکو نيست و نشانه خشم الهي و تندي سرنوشت است . ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بيم و هراس مي تواند باشد . چنانچه ديديد ابري از جانب دريا به سوي شما آمد غنيمتي است که نصيب شما مي شود و از جايي سود مي بريد که انتظارش را نداريد . ابري که باران ندارد خوب نيست بخصوص اگر ابر تاريک و گسترده باشد .

 

آنلي بيتون مى ‏گويد :

1ـ اگر خواب ببينيد آسمان پوشيده از ابرهاي سياه و تيره است ، علامت آن است كه به خاطر اداره بد زندگي بدبخت خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد از ميان ابرهاي سفيد ، خورشيد پرتوافشاني مي كند ، علامت آن است كه پس از كشيدن سختي ها به سعادت و موفقيت دست خواهيد يافت .

3ـ اگر خواب ببينيد از ميان ابرها ستارگان مي درخشند ، نشانه آن است كه لذت هايي زودگذر و پيشرفتي اندك نصيب شما خواهد شد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *