تعبير خواب ابريشم

 

براي مشاهده « تعبير خواب ابريشم » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب ابريشم

 

محمد بن سيرين مي گويد :

ابريشم در خواب چون ببيند ، دليل است بر منفعت . اگر زرد بود ، دليل بيماري است ، ديدن ابريشم پخته در خواب بهتر از خام است . اگر ببيند كه ابريشم او ضايع شد ، دليل زيان است . اگر ابريشم سفيد ببيند ، دليل است بر منفعت و ديدن جامه ابريشم به خواب ، مردان را دليل كراهت بود و زنان را نيكو .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

ديدن ابريشم در خواب خوب است . معبران نوشته اند ديدن ابريشم پخته بهتر است تا ديدن ابريشم خام . لباس ابريشمي همان طور که در زنان به زيبايي و شکوه ظاهري ايشان مي افزايد در خواب نيز خوب است . اگر يک مرد ببيند که لباس ابريشمي پوشيده کراهت دارد و گوياي اين است که بي حرمت مي شود و به ديده تحقير و تمسخر بر او مي نگرند . داشتن توده ابريشم انبوهي مال است و کلا  داشتن ابريشم سود مي تواند باشد .  حال اگر اين ابريشم زرد باشد بيماري است .  قرمز و سفيد فرج و خجستگي است . اگر کسي لباس ابريشمي به شما هديه کند زني سر راهتان قرار مي گيرد و چنانچه هديه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودي به ظاهر بسيار فريبنده نصيب شما مي گردد . عاريه گرفتن لباس ابريشمين در خواب کراهت دارد .

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

1ـ پوشيدن لباس ابريشمي در خواب ، علامت آن است كه با افراد بيگانه روابط دوستانه برقرار خواهيد كرد و به آرزوهاي بلند خود دست خواهيد يافت .

2ـ اگر دختري پارچه ابريشم قديمي در خواب ببيند ، نشانه آن است كه نسبت به اجداد خود غرور خاصي خواهد داشت ، مردي ثروتمند ولي مسن از او خواستگاري خواهد كرد .

3ـ ديدن ابريشم كثيف و پاره در خواب نشانه آن است كه احترام آبا و اجدادي خود را به منجلاب رسوايي خواهيد كشاند .

 

ليلا برايت مى‏ گويد :

ديدن ابريشم در خواب ، به معنى اين است كه در زندگى به رفاه و خوشبختى كامل مى‏ رسيد . اگر ديديد كه ابريشم توليد مى‏ كنيد ، بيانگر اين است كه دوستان شما در كارها ، بسيار به شما كمك خواهند كرد و بسيار هم با وفا خواهند بود .  ديدن ابريشم مصنوعى در خواب ، علامت آن است كه شما در كارهايتان بسيار خوش شانس مى ‏باشيد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.