تعبير خواب ابرو

 

براي مشاهده « تعبير خواب ابرو » به ادامه مطلب مراجعه فرمائيد …

 

تعبير خواب ابرو

 

محمد بن سيرين مي گويد :

ابرو ديدن در خواب دين است . اگر ببيند كه ابروهايش تمام بود وهيچ نقصان در آن نبود ، دليل است كه زينت وي تمام و كمال بود . اگر ديد كه ابروهايش فرو ريخت ، تاويلش به خلاف اين است .

 

ابراهيم كرماني مي گويد :

اگر ببيند كه ابرو نداشت يا موي ابرويش فرو ريخت ، دليل است كه آهنگ چيزي مي كند كه از آن چيز وي بدنامي حاصل گردد و اگر به خلاف اين بيند ، دليل مي كند كه از آن چيز وي را بدنامي حاصل گردد و اگر به خلاف اين بيند دليل است قصد چيزي كند ، كه وي را نيك نامي و صلاح دين حاصل آيد . اگر ديد كه ابروهايش سفيد گشته بود ، دليل كه علم و آهستگي وي زياد گردد ، وليكن مالش را نقصان شود .

 

جابر مغربي مي گويد :

اگر يك ابروي خويش را ريخته ديد ديگري را كنده ديد ، دليل كه در مال و جاه وي نقصان افتد و بعضي گفته اند كه دليل نقصان زينت دين وي كند .

 

منوچهر مطيعي تهراني مي گويد :

ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعي زينت و وسيله اي براي افزودن زيبايي . چنانچه کسي در خواب ببيند که ابروهاي سالم و طبيعي و خوبي دارد که هيچ نقصي در آن نيست نشان آن است که نزد مردم محترم است يا مي شود و اطرافيان عيب او را نمي گويند . نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حيثيت بيننده خواب است . اگر بيننده خواب ببيند که ابروانش ريخته و بالاي چشمان خويش ابرو ندارد مي گويند که بيننده خواب بي حرمت و کم آبرو مي شود و ديگران درباره اش بد مي گويند و به بدي عمل مي کنند . ابروهاي سفيد علم و دانش و احترام و شخصيت اجتماعي است . داشتن يک ابرو زيان مالي است . تراشيدن ابرو نشانه کاري است که روي جهالت و ناداني انجام مي دهد که با اعمال و دخالت عقل مي تواند مانع زيان و خسران گردد . ابروهاي پر پشت و سياه احترامي است که مردم به خاطر پولي که داريد يا تحصيل مي کنيد براي شما قائلند . ابروهاي سفيد و پر پشت ، شان و شخصيتي است که بر مبناي علم و دانش تحصيل مي نمائيد .

 

آنلي بيتون مى‏ گويد :

ديدن ابرو در خواب ، نشانه آن است كه در آينده اي نزديك با مسايل گمراه كننده اي روبرو خواهيد شد .

 

ليلا برايت مى‏ گويد :

اگر در خواب ابروهاى پر پشت را ببينيد ، بدين معنى است كه روزگار شاد و خوبى را سپرى خواهيد كرد . ديدن ابروهاى كم پشت و سوخته ، علامت آن است كه خسارت زيادى به شما مى ‏رسد .

 

در كتاب سرزمين روياها آمده است :

ابروي خودتان : يك منفعت مالي

ابروهاي بلوطي رنگ : شانس بزرگ

ابروهاي سياه : شادي بزرگ

ابروهاي كلفت : پول

ابروهاي باريك : غم بزرگ

ابروهاي خيلي بلند : خوشبختي در عشق

ابروهاي سر پايين : عشق به شما وفادارنيست .

ابروهاي عضو يك فاميل : طرفداران بسياري پيدا مي كنيد .

ابروهاي شوهرتان : عشق

ابروهاي زنتان : شانس قابل توجه

ابروهاي بچه هايتان : منفعت مالي

ابروهاي دشمنانتان : شما را فريب مي دهند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.